אודות בצלאל > מכרזים

מכרזים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר)        
עדן חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מפונות בזאת במכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות  שלד, עבור בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ועבור חניון עירוני תת"ק.

עיון במסמכי המכרז:
החל מתאריך 18.03.18 למרץ ניתן יהיה לעיין בהזמנה להציע הצעות (חלק א') .
את החומר למכרז ניתן לאסוף ממשרדי חב' פורן שרים ב.ס.ר 3 רחוב כנרת 5, בני ברק עד ל,תאריך 29.03.2018, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00- 17:00. החומר ימסר בדיסק\התקן נייד הכולל את כל מסמכי המכרז.

המועד אחרון להגשת הצעות:
את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, עליה ירשם: "מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות שלד בצלאל" לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה קומה 7 חדר ע/מנכ"ל, שבקמפוס בהר הצופים ירושלים, לא יאוחר מיום15.05.18 בשעה 12:00 בבוקר, כולל כל הצרופות הנדרשות להצעה.
לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

חומר למכרז (קישורים לקבצים - רשימה חלקית, את כל החומר יש לאסוף ממשרדי חב' פורן שרים):

מסמך א' (הזמנה להגשת הצעות)

מסמך ג'  (הסכמי התקשרות)

מסמך ד' 1 (המפרט המיוחד)

מסמך ד' 2 (מפרטים מיוחדים)

מסמך יא' 1-3 (יא' 1 - מפרט בקרת איכות; יא' 2 - מפרט לתכנית שליטה ובקרה; יא' 3 - תכניות as made וספר מתקן)

כתב כמויות         (כתב כמויות למילוי ניתן לקבל מזיו, יש לפנות בדואל ל ziv@poran-shrem.com)


הקמת מאגר ספקים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים מעוניינת בהקמת מאגר ספקים בנושאים שונים המפורטים בקובץ שקישורים אליו נמצאים מצד שמאל.

ספקים המבקשים להצטרף למאגר מתבקשים למלא את טופס ההרשמה למאגר (קישור משמאל) ולשלוח לפי ההוראות.
לנוחותכם קישור לרשימת נושאים ולפירוט הדרוש בכל נושא.

מובהר בזאת כי כל התקשרות שתעשה בעקבות הכללת ספק במאגר, ככל שתעשה, תהיה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

ספק המציע שירותיו באחד הנושאים מצהיר בזאת כי ברשותו המגוון המלא של המוצרים כפי שמצוין.

קישורים :

נוהל רשימת מציעים למכרז סגור

רשימת נושאים (מפורטת)

טופס הרשמה מקוון למאגר ספקים

רשימת ספקים במאגר (לפי תקנה 20 של חוק חובת מכרזים)