אודות בצלאל > מכרזים

מכרזים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר) פונה בזאת במכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות בינוי עבור בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ועבור חברת עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ.

הקמת בניין חדש לאקדמיה ושלד חניון עירוני תת קרקעי לעדן, במגרש בשטח של כ - 13,500 מ"ר במתחם מגרש הרוסים בירושלים.

עיון במסמכי המכרז
חלק ממסמכי המכרז - ראו מטה.
את כל החומר למכרז ניתן לאסוף ממשרדי חב' פורן שרים ב.ס.ר 3 רחוב כנרת 5, בני ברק. מיום  22.11.2018, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00- 17:00. החומר ימסר בדיסק\התקן נייד הכולל את כל מסמכי המכרז.

המועד אחרון להגשת הצעות:
את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, עליה ירשם: "הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות בינוי עבור בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ועדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ" לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה קומה 7 חדר ע/מנכ"ל, שבקמפוס בהר הצופים ירושלים, לא יאוחר מיום 5.1.2019 בשעה 12:00 בבוקר. כולל כל הצרופות הנדרשות להצעה.
לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

מסמכי המכרז : 

מסמך א' - הזמנה להציע הצעות  (עודכן ב 22.11.2012)

נספח ד'1 - מפרט מיוחד (עודכן ב 22.11.2012)

הודעה על שינוי תנאי סף


הקמת מאגר ספקים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים מעוניינת בהקמת מאגר ספקים בנושאים שונים המפורטים בקובץ שקישורים אליו נמצאים מצד שמאל ובתחתית העמוד.

ספקים המבקשים להצטרף למאגר מתבקשים למלא את טופס ההרשמה למאגר  ולשלוח לפי ההוראות.
לנוחותכם קישור לרשימת נושאים ולפירוט הדרוש בכל נושא.

מובהר בזאת כי כל התקשרות שתעשה בעקבות הכללת ספק במאגר, ככל שתעשה, תהיה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

ספק המציע שירותיו באחד הנושאים מצהיר בזאת כי ברשותו המגוון המלא של המוצרים כפי שמצוין.

קישורים :

נוהל רשימת מציעים למכרז סגור

רשימת נושאים (מפורטת)

טופס הרשמה מקוון למאגר ספקים

רשימת ספקים במאגר (לפי תקנה 20 של חוק חובת מכרזים)