צור קשר:

טל' 02-5893330

או במייל

הרשמה למאגר ספקים

נא למלא את הפרטים בטופס ולאשר את ההצהרות בסופו. שורות המסומנות ב * הן פרטים שחובה למלא.

בהמשך לפניתכם להצטרף לרשימת המציעים התקשרות להלן פרטינו :
כתובת רשומה
כתובת נוספת למשלוח בקשות להצעות מחיר והזמנות
מורשי חתימה, נא לציין שם פרטי, שם משפחה ומס' זהות
אני בעל עניין ו/או בעל קרבה משפחתית למי מעובדי/בעלי הענין בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
 
 
.
אישור ההצהרות הבאות על ידי מורשה החתימה:
הריני לאשר כי ככל שועדת המכרזים של המוסד תפנה אלינו במסגרת הליך זה או אחר, אנו נציג ונמסור העתק של
האישורים והמסמכים שידרשו, ככל שהם ברשותנו.
הריני לאשר שציון שמנו ופרטים מזהים אודותינו יופיעו על גבי הרשימה הרלוונטית ויהיו נגישים לעיון הציבור
באתר האינטרנט של המוסד.
הריני לאשר כי קראתי את נוהל רשימת מציעים למכרז סגור והנני מסכים לתנאים הקבועים שם.
אנו מצהיר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל שנמסרו על ידי/נו ומופיעים בבקשה הנם מלאים ונכונים.

.