אודות בצלאל > תקנונים ונהלים > מניעת הטרדה מינית

מניעת הטרדה מינית

 

** הכתוב בלשון זכר אך מכוון באופן שווה לשני המינים

הטרדה מינית והתנכלות על רקע של תלונה על הטרדה מינית פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים. הטרדה מינית והתנכלות הן:
1. עבירה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל או לחייבו בקנס.
2. עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים מהמטריד ו/או המתנכל, ובמקרים מסוימים – מהמעביד של אלה.

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות בתפקוד האקדמיה ועומדות בניגוד למדיניותה. האקדמיה דורשת מכל עובד ומכל תלמיד להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת הלימודים ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים כאלה.
הטרדה מינית ו/או התנכלות מצד חבר סגל מנהלי, חבר סגל אקדמי או סטודנט הינן עבירות משמעת לפי כל אחד מתקנוני המשמעת הנהוגים באקדמיה.

אם מועמד, סטודנט, בוגר או עובד סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו כיוון שהיה מעורב בהגשת תלונה על הטרדה מינית, פתוחות בפניו שלוש אפשרויות על פי החוק:
1. טיפול באחריות האקדמיה,
2. הגשת תלונה במשטרה (פתיחת הליך פלילי)
3. הגשת תביעה אזרחית לבית המשפט.
נפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור אם ליזום אחד או יותר מההליכים הללו.

ניתן לפנות לנציבות הממונות על מניעת הטרדה מינית באקדמיה בכל עניין - להתייעצות, למידע על אירוע או בתלונה בנושא הטרדה מינית או התנכלות שנעשו במסגרת הלימודים  או העבודה:

ניתן לפנות אלינו במייל shp@bezalel.ac.il

ד"ר ליאת פרידמן : במייל
מורן שרר טל': 02-5893370, 052-5346026   או במייל ובאופן אישי בחדר 920 בקומה 9
ניתן להשאיר מכתב אנונימי בחדר  920 בקומה 9, באופן אישי או מתחת לדלת.

על מנת להבטיח כי האקדמיה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית מתבקשים התלמידים, המרצים והעובדים לקרוא את הנוהל למניעת הטרדה מינית באקדמיה,  בנוהל זה מפורטים נוהלי האקדמיה לעניין מניעת הטרדה מינית והתנכלות, לרבות הגדרת המושגים הטרדה מינית והתנכלות.

מדי שנה מוגש דיווח לרשות לקידום מעמד האישה, לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת ולמועצה להשכלה גבוהה. להלן קישורים לעיון בדוחות שהוגשו על ידי בצלאל ועל ידי המוסדות האקדמיים האחרים :

תשע"ו

תשע"ז