ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

ארץ,עיר,אדם: העיר הישראלית בהקשריה

70209
ברגר תמר, ד"ר, סמסטר א', יום ג', 12:00-13:30
2.0
הקורס, שיעמוד בזיקה הדוקה לסטודיו, יעלה את שאלת העיר הישראלית על היבטיה הפיזיים, הסביבתיים, הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. נסתכל על העיר מנקודת המבט של ההווה, עם הפנים לעתיד. במוקד הדיון יעמדו היחס בין המרחב הפיזי לחברתי וזיקותיהם הטכנולוגיות וייבחנו השלכות פעולותיהם של בני האדם כקיבוצים שונים על סביבתם. תופעות ממשיות במרחב העירוני הישראלי ישמשו להמחשת הדיון התאורטי. המקרה הישראלי יוצג בהקשריו הכלליים. הדיון ילווה בקריאה מתוך טקסטים הגותיים שעניינם העיר הישראלית והעיר בכלל.