אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

ציור

1050
בורקובסקי שוקי, סמסטר א', יום ג', 09:00-13:00
ליבנה יצחק, פרופ', סמסטר א', יום ב', 09:00-13:00
ששון איל, סמסטר א', יום ב', 09:00-13:00
2.0
הקורס יקנה לסטודנט את יסודות השפה הציורית. הקורס יתמקד במכלול של בעיות תפישה, תיאור וייצוג. תוך כדי התמודדות עם אספקטים שונים של שפת הציור, יתנסו הסטודנטים במרכיבי היסוד של המבנה הציורי: הכנת המצע, הרכב הצבע ותהליכים ואופנים שונים של בניית משטח הציור. בקורס יושם דגש על ביטולה של הדיכוטומיה השכיחה: מופשט - פיגורטיבי, זאת לאור ההבנה ששפת הציור היא תמיד מופשטת, גם בציור התיאורי ביותר.תבחן מחדש שאלת הראייה (והעיוורון) ויינתן דגש על היחס המורכב והלא מובן מאליו בין הציור לבין הצילום. יושם דגש על הבנתה של פעולת הציור כפעולה הבונה אירוע קונקרטי המתרחש על פני שטח מצע הציור והיא הבונה את משמעותו.הקורס ייערך כשיעור סטודיו פעיל + עבודות בית ודיון כיתתי שבועי.נוכחות הסטודנט בכל השיעורים והגשת עבודות הבית חובה.