צור קשר

טלפון: 02-5893317
פקס: 02-5820067
art@bezalel.ac.il

תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > תוכנית לימודים

אמנות: תוכנית לימודים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

תכנית לתואר ראשון – בוגר באמנות (B.F.A)

* כתוב בלשון זכר אך פונה ומתייחס לכל המגדרים

הלימודים לתואר בוגר באמנות מתקיימים לאורך 4 שנים. סך הנקודות שעל הסטודנט לצבור במהלכן הנו 120 נ"ז. בכל שנת לימודים על הסטודנט לצבור 24 נ"ז במחלקה על מנת לעבור שנה ולקבל זכאות לתואר (סה"כ 96 נ"ז), ו- 24 נ"ז נוספות במחלקה לתרבות חזותית וחומרית (6 נ"ז בכל שנה).

השנה הראשונה היא שנת יסודות והלימודים במהלכה מבוססים על קורסי חובה בתחומי עשייה שונים, שנועדו לחשוף את הסטודנטים למגוון של גישות ורעיונות והתנסויות, אשר מטרתן להעניק לסטודנטים כלים שישמשו אותם במהלך דרכם בלימודים ובעשייתם האישית כאמנים.

החל מהשנה השנייה ועד לסיום הלימודים במחלקה, הסטודנטים מתמקדים בלמידה ובהתמחות בתחומי עשייה בהתאם לנטייתם הטבעית, אשר במרכזם עומד סטודיו באחד מן התחומים הבאים: ציור ורישום / פיסול ומיצב / וידאו וניו מדיה. לצד הסטודיו, כל סטודנט בוחר מרצה אשר מנחה אותו באופן אישי ומלווה אותו בעשייה האישית שלו ומכין אותו לתערוכת הסיום שלו באותה השנה. תערוכות היחיד בשנים ב', ג' ו-ד' עומדות לדיון ביקורתי, שהוא לב השיח במחלקה. בנוסף, כל סטודנט מרכיב את מערכת הלימודים שלו ממבחר קורסי בחירה במחלקה - לבחירתו.

תלמידים אשר יצטיינו בלימודיהם יוכלו במהלך שנת הלימודים השנייה שלהם להגיש מועמדות לתכנית לחילופי סטודנטים באחד מבתי הספר הבינלאומיים המובילים בעולם, אשר עמם אנו מקיימים שיח בין-מוסדי ארוך שנים ולצאת ללימודים למשך סמסטר במהלך שנת הלימודים השלישית. תכנית החילופים תאושר על ידי ועדה שתבחן את תיקי העבודות של הסטודנט ובכפוף להמלצת מוריו של הסטודנט מלימודיו במחלקה.

פירוט השנים:

שנה א'
שנה א' היא שנת מבואות ויסודות, בה יחשפו התלמידים למגוון רחב של דרכי ראייה ועשייה בתחומי הרישום, הציור, הפיסול, הוידאו, הצילום וההדפס, כמו גם בהתנסויות ובהכרות עם תוכנות וכלים דיגיטליים.
*על כל הסטודנטים להצטייד בארגז כלים אישי עבור העבודה בסדנת הפיסול. ארגז הכלים הוא תנאי לעבודה בסדנת הפיסול (רשימת הכלים תימסר בתחילת השנה).

פנל - לקראת סוף שנת הלימודים יתבקשו הסטודנטים להציג בפני ועדה של מרצים את מכלול יצירתם והתנסויותיהם במהלך השנה ולדון עמם על אפשרויות ההתקדמות וההתמקדות במחלקה. המפגש נועד לאפשר לוועדת המרצים לכוון ולהוביל את הסטודנט להמשך לימודיו, ולהמליץ על סטודיו בו יתמחה במהלך שנה ב': ציור / פיסול / וידאו. הוועדה תמליץ על מעברו של הסטודנט להמשך הלימודים במחלקה. במקרים חריגים הוועדה תידון ותמליץ על השלמת לימודים או על הפסקת לימודים.

מינימום נקודות לקרדיט שנתי
וידאו   שנתי   - 4 נ"ז
ציור   שנתי   - 5 נ"ז
פיסול   שנתי   - 5 נ"ז
רישום   שנתי  - 4 נ"ז
צילום   סמסטריאלי - 2 נ"ז
הדפס   סמסטריאלי - 2 נ"ז
כלים דיגיטליים  סמסטריאלי  - 2 נ"ז
הדרכה בסדנת פיסול חובה  - ללא נ"ז
פנל מעבר לשנה ב'   חובה  - ללא נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ב'
בכפוף להמלצת ועדת מרצי הפאנל בסוף שנה א', תלמידי שנה ב' ישובצו בסטודיו מרכזי באחד מהתחומים: ציור ורישום / פיסול ומיצב / וידאו וניו מדיה - וילמדו בו לאורך השנה. בנוסף, יבחר כל סטודנט קורס בחירה נוסף מתחום הסטודיו המרכזי ועוד 4 קורסי בחירה נוספים לפי ראות עיניו, ויתמקד בתחומי היצירה המשמעותיים לו. כמו כן, יבחר כל סטודנט מרצה אשר ינחה וילווה אותו בעשייה האישית שלו לאורך השנה ויכין אותו לתערוכת הסיום באותה השנה. בסוף השנה יציג הסטודנט תערוכה לדיון ולביקורת של צוות מרצים. במסגרת זו יידרש להגיש תיק עבודות וטקסט קצר על עבודתו האישית אשר יהוו חלק מציון תערוכת סוף השנה.

מינימום נקודות לקרדיט שנתי
סטודיו מרכזי   שנתי  - 8 נ"ז
1 קורס בחירה מתחום מרכזי  סמסטריאלי  - 2 נ"ז
4 קורסי בחירה חופשיים  סמסטריאלי - 2 * 4 = 8 נ"ז
1 הנחייה בנקודת מפגש  שנתי  - 4 נ"ז
בניית פורטפוליו וכתיבת טקסט  חובה  - ללא נ"ז
תערוכת סוף שנה    -   - 2 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ג'
בנוסף לסטודיו המרכזי באחד מהתחומים: ציור ורישום / פיסול ומיצב / וידאו וניו מדיה, בו ישובץ כל סטודנט בהתאם להמלצות מנחי הסטודיו משנה ב' ומרצי המחלקה, יבחר כל סטודנט קורס בחירה נוסף מתחום הסטודיו המרכזי ועוד 3 קורסי בחירה נוספים לפי ראות עיניו, וירחיב את התמקדותו בתחומי היצירה המשמעותיים לו. כמו כן, יבחר כל סטודנט מרצה אשר ינחה וילווה אותו לאורך השנה בעשייה האישית שלו ויכין אותו לתערוכת הסיום באותה השנה ומנחה נוסף לסמסטר אחד. בסוף השנה יציג הסטודנט תערוכה לדיון ולביקורת של צוות מרצים. במסגרת זו יידרש להגיש תיק עבודות וטקסט קצר על עבודתו האישית אשר יהוו חלק מציון תערוכת סוף השנה.

מינימום נקודות לקרדיט שנתי
סטודיו מרכזי   שנתי  - 8 נ"ז
1 קורס בחירה מתחום מרכזי  סמסטריאלי - 2 נ"ז
3 קורסי בחירה חופשיים  סמסטריאלי - 2 * 3 = 6 נ"ז
1 הנחייה בנקודת מפגש  שנתי  - 4 נ"ז
1 הנחייה בנקודת מפגש  סמסטריאלי - 2 נ"ז
בניית פורטפוליו וכתיבת טקסט  חובה  - ללא נ"ז
תערוכת סוף שנה   -   - 2 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ד'
הסטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים ממוקדת בתחומי העשייה האישיים לו, בנוסף לסטודיו מרכזי באחד מהתחומים: ציור ורישום / פיסול ומיצב / וידאו וניו מדיה, בו ישובץ כל סטודנט בהתאם להמלצות מנחי הסטודיו משנה ג' ומרצי המחלקה. כמו כן, יבחר כל סטודנט מרצה אשר ינחה וילווה אותו בעשייה האישית שלו לאורך השנה ויכין אותו לתערוכת הסיום באותה השנה ומנחה נוסף לסמסטר אחד. במהלך השנה הרביעית, יידרש הסטודנט לשני מפגשים עם אוצר ולבניית אתר/פורטפוליו ולכתיבת טקסט. במהלך השנה יידרש הסטודנט להציג תערוכת יחיד (גמר) אשר תעמוד לדיון ולביקורת בידי צוות מרצים ואורח חיצוני.

מינימום נקודות לקרדיט שנתי
סטודיו מרכזי   שנתי   - 8 נ"ז
סטודיו אמן   שנתי   - 4 נ"ז
1 הנחייה בנקודת מפגש  שנתי   - 4 נ"ז
1 הנחייה בנקודת מפגש  סמסטריאלי  - 2 נ"ז
2 הנחיות עם אוצר   חובה  - ללא נ"ז
2 קורסי בחירה חופשיים  סמסטריאלי - 2 * 2 = 4 נ"ז
בניית אתר/פורטפוליו וכתיבת טקסט חובה  - ללא נ"ז
תערוכת יחיד גמר    -   - 2 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A