צור קשר

טלפון: 02-5893317
פקס: 02-5820067
art@bezalel.ac.il

תוכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > תוכנית לימודים

אמנות: תוכנית לימודים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

תכנית לתואר ראשון – בוגר באמנות (B.F.A)

הלימודים לתואר בוגר באמנות מתנהלים במשך 4 שנים. הכיתה של השנה הראשונה מחולקת לשלוש קבוצות קבועות והלימודים מושתתים על קורסי חובה בכללם סטודיו מרכזי לכל הכיתות. תלמידי שנה ב' מרכיבים מערכת אישית שחלקה קורסי בחירה ובתוכה קורסי חובה כמקראות וסטודיו מדיומאלי שנתי. תלמידי שנים ג' ו-ד' חופשיים במידה רבה לקבוע את אופי לימודיהם ותוכנם על-פי נטייתם האישית, במסגרת תכנית המינימום לקרדיט ובאמצעות כלל קורסי הבחירה במחלקה ובאקדמיה אך מחוייבים מידי שנה ללמוד קורס מקראות וקורס סטודיו וכן להציג תערוכה ולהשתתף בסדנאות קצרות. 
תכנית הלימודים במחלקה מאפשרת ומעודדת חילופי סטודנטים עם מגוון רחב של אקדמיות בעולם.


פירוט השנים:

שנה א'

שנה א' היא שנת מבוא בה יחשפו התלמידים למגוון רחב של דרכי ראייה ועשייה בתחומי הרישום, הציור, הפיסול והוידיאו. בנוסף ללימודים בתחומי מדיה עיקריים אלו ישתתפו התלמידים בסדנה רעיונית ובסטודיו מרכזי משותף לשתי הכיתות שעיקרו פרקטיקות של עשייה משותפת ופעילות במרחב הציבורי.

פאנל
לקראת סוף השנה יתבקשו הסטודנטים להציג תיק עבודות בו יוצגו מיטב התוצרים מהשנה הראשונה לדיון אישי עם צוות מורים מצומצם. במסגרת זו יקבלו הסטודנטים המלצות לגבי המשך לימודיהם במחלקה וישובצו לסטודיו של השנה השנייה. במקרים חריגים יוכל הפאנל להמליץ על השלמות או על הפסקת לימודים.

נקודות מינימום לקרדיט שנתי 
וידיאו    1.5 נ"ז
סדנה רעיונית      1 נ"ז
ציור       5 נ"ז
פיסול       5 נ"ז
רישום      3 נ"ז 
סטודיו      5 נ"ז
מעבר לקירות הסטודיו    1 נ"ז 
כלים דיגיטליים            1.5 נ"ז
סדנה קצרה               1 נ"ז
הדרכה בסדנת פיסול, חובה ללא נ"ז

סה"כ 24 נ"ז + הדרכת סדנת פיסול

על כל הסטודנטים להצטייד בארגז כלים אישי עבור העבודה בסדנת הפיסול. ארגז הכלים הוא תנאי לעבודה בסדנת הפיסול (רשימת הכלים תימסר בתחילת השנה).

שנה ב'

בשנה ב' יוכלו הסטודנטים להתחיל ולהתמקד בתחומי היצירה המשמעותיים להם. כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים והמלצת הפאנל, תכנית לימודים הכוללת:
סטודיו שנתי מתחומים אלו: ציור, פיסול, וידיאו. נקודת מפגש אחת בכל סמסטר, סדנה קצרה אחת בכל סמסטר, 4 קורסי בחירה סמסטריאליים וקורס מקראות.
במהלך סמסטר א' יציגו התלמידים את תהליך עבודתם האישית במסגרת נקודת מפגש. בסוף השנה יציגו התלמידים תצוגת עבודות לביקורת.


נקודות מינימום לקרדיט שנתי
סטודיו שנתי = 8 נ"ז
1 נקודת מפגש בכל סמסטר X 2 נ"ז = 4 נ"ז
4 קורסי בחירה סמסטריאליים X 2 = 8 נ"ז
2 סדנאות קצרות X 1 נ"ז = 2 נ"ז
1 קורס מקראות = 1 נ"ז
תערוכת סוף שנה = 1 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ג'

כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים שעיקרה עבודה אישית עם שני מנחים במסגרת נקודות המפגש המחלקתיות, סטודיו סמסטריאלי, 4 קורסי בחירה סמסטריאליים, קורס מקראות וסדנה קצרה אחת בכל סמסטר.
במהלך סמסטר א' יציגו תלמידי שנה ג' תצוגה לביקורת במסגרת נקודות המפגש, ולקראת סוף סמסטר ב' יציגו תצוגה לביקורת. 

נקודות מינימום לקרדיט שנתי
סטודיו סמסטריאלי = 4 נ"ז
4 נקודות מפגש סמסטריאליות (2 מנחים בכל סמסטר) X 2 נ"ז = 8 נ"ז
4 קורסי בחירה סמסטריאליים X 2 נ"ז = 8 נ"ז
2 סדנאות קצרות X 1 נ"ז = 2 נ"ז
1 קורס מקראות = 1 נ"ז
תערוכת סוף שנה = 1 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ד'

כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים שעיקרה עבודה אישית עם מנחים במסגרת נקודות מפגש מחלקתיות, סטודיו סמסטריאלי, 3 קורסי בחירה סמסטריאליים וקורס חובה כיתתי (פורום ד').
במהלך שנה ד' יציגו הסטודנטים תערוכת יחיד אחת ותערוכת גמר בסוף השנה.
סטודנט שנה ד' אשר גורר חוב של 4 נקודות זיכוי מחלקתיות ו/או לא קיבל ציון עובר בתערוכת היחיד, לא יוכל להציג תערוכת גמר.

נקודות מינימום לקרדיט שנתי
קורס חובה כיתתי = 2 נ"ז
4 נקודות מפגש סמסטריאליות X 2 נ"ז = 8 נ"ז
3 קורסי בחירה סמסטריאליים X 2 נ"ז = 6 נ"ז
סטודיו סמסטריאלי = 4 נ"ז
2 תערוכות (מלוות בהצהרת כוונות כתובה) X 2 נ"ז לכל תערוכה = 4 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A