צור קשר

טלפון: 02-5893317
פקס: 02-5820067
art@bezalel.ac.il

תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > תוכנית לימודים

אמנות: תוכנית לימודים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

תכנית לתואר ראשון – בוגר באמנות (B.F.A)

הלימודים לתואר בוגר באמנות מתקיימים לאורך 4 שנים. סך הנקודות שעל הסטודנט לצבור במהלכן הנו 120 נ"ז. בכל שנת לימודים על הסטודנט לצבור 24 נ"ז במחלקה על מנת לעבור שנה ולקבל זכאות לתואר, ו- 24 נ"ז נוספות במחלקה לתרבות חזותית וחומרית (6 נ"ז בכל שנה).

השנה הראשונה, שהיא שנת יסודות, מחולקת לשלוש קבוצות והלימודים במהלכה מבוססים על קורסי חובה בתחומי עשייה שונים שנועדו לחשוף את הסטודנטים למגוון של גישות ורעיונות והתנסויות.

תלמידי שנה ב' מרכיבים מערכת המבוססת על סטודיו מרכזי באחד מהתחומים הבאים: ציור/פיסול/וידיאו - לצד תכנית אישית שחלקה קורסי בחירה וחלקה קורסי חובה כמקראות וסטודיו מדיומאלי שנתי. בנוסף תלמידי השנה השנייה בוחרים מנחה אישי בכל אחד מהסמסטרים, אשר ילווה את עשייתם האישית לאורך השנה ויכין אותם לקראת תערוכת סוף השנה, בה יידרשו להציג לדיון את יצירתם.

תלמידי שנים ג' ו-ד' חופשיים במידה רבה לקבוע את אופי לימודיהם ותוכנם על-פי נטייתם האישית, במסגרת תכנית המינימום לקרדיט ובאמצעות כלל קורסי הבחירה במחלקה ובאקדמיה לצד קורסי חובה, ביניהם: קורס מקראות, שיעור סטודיו אחד בכל שנה, השתתפות בסדנה קצרה אחת ובהצגת תערוכה לדיון בסוף השנה.

תלמידים אשר יצטיינו בלימודיהם יוכלו במהלך שנת הלימודים השנייה שלהם להגיש מועמדות לתכנית לחילופי סטודנטים באחד מבתי הספר הבינלאומיים המובילים בעולם, אשר עמם אנו מקיימים שיח בין-מוסדי ארוך שנים ולצאת ללימודים למשך סמסטר במהלך שנה ג'. תכנית החילופים תאושר על ידי ועדה שתבחן את תיקי העבודות של הסטודנט והמלצת מוריו של הסטודנט מלימודיו במחלקה.


פירוט השנים:

שנה א'
שנה א' היא שנת מבואות ויסודות, בה יחשפו התלמידים למגוון רחב של דרכי ראייה ועשייה בתחומי הרישום, הציור, הפיסול והוידיאו, כמו גם בהתנסויות בכלים דיגיטאליים. בנוסף לתחומים אלה, ישתתפו התלמידים בסדנה רעיונית ובסטודיו מרכזי משותף לכלל הכיתות, אשר עיקרן בחשיפה לרעיונות, לגישות, להיסטוריות, לשיח ולפרקטיקות של עשייה במרחב הציבורי והשיתופי.
על כל הסטודנטים להצטייד בארגז כלים אישי עבור העבודה בסדנת הפיסול. ארגז הכלים הוא תנאי לעבודה בסדנת הפיסול (רשימת הכלים תימסר בתחילת השנה).
פאנל
לקראת סוף שנת הלימודים יתבקשו הסטודנטים להציג בפני ועדה של מרצים את מכלול יצירתם והתנסויותיהם במהלך השנה, ולדון עמם על אפשרויות ההתקדמות וההתמקדות במחלקה. המפגש נועד לאפשר לוועדת המרצים לכוון ולהוביל את הסטודנט להמשך לימודיו, ולהמליץ על סטודיו בו יתמחה בשנה ב': ציור/פיסול/וידיאו. הוועדה תמליץ על מעברו של הסטודנט להמשך הלימודים במחלקה. במקרים חריגים הוועדה תידון ותמליץ על השלמת לימודים או על הפסקת לימודים.

נקודות מינימום לקרדיט שנתי 
וידיאו    1.5 נ"ז
סדנה רעיונית      1 נ"ז
ציור       5 נ"ז
פיסול        5 נ"ז
רישום       3 נ"ז 
סטודיו       5 נ"ז
מעבר לקירות הסטודיו     1 נ"ז 
כלים דיגיטליים             1.5 נ"ז
סדנה קצרה                1 נ"ז
הדרכה בסדנת פיסול, חובה ללא נ"ז
סה"כ 24 נ"ז + הדרכת סדנת פיסול

שנה ב'
בכפוף להמלצת וועדת הפאנל משנה א', תלמידי שנה ב' ישובצו בסטודיו מרכזי באחד מהתחומים: ציור/פיסול/וידיאו וילמדו בו לאורך השנה. בנוסף, יוכלו הסטודנטים להתחיל להתמקד בתחומי היצירה המשמעותיים להם. כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים הכוללת:
4 קורסי בחירה סמסטריאליים, קורס מקראות, סדנה קצרה אחת בסמסטר א' ונקודת מפגש אחת בכל סמסטר (סה"כ שני מנחים לאורך השנה). נקודות המפגש נועדו ללוות ולדון בתהליכי העבודה האישיים, אשר יוצגו במסגרת תערוכה. במהלך סמסטר א' יציג הסטודנט את תהליך עבודתו האישית במסגרת נקודת מפגש. בסוף השנה יציג הסטודנט תערוכה לקריאה ודיון של צוות הוראה. במסגרת זו יידרש להגיש תיק עבודות וטקסט קצר על עבודתו האישית אשר יהוו חלק מציון תערוכת סוף השנה.

נקודות מינימום לקרדיט שנתי
סטודיו שנתי = 8 נ"ז
1 נקודת מפגש בכל סמסטר X 2 נ"ז = 4 נ"ז
4 קורסי בחירה סמסטריאליים X 2 = 8 נ"ז
1 סדנה קצרה סמ' א' = 1 נ"ז
1 קורס מקראות = 1 נ"ז
תערוכת סוף שנה + טקסט ותיק עבודות = 2 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ג'
כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים אשר תאפשר לו להתמקד בתחומי העשייה האישיים, לצד הנחייה אישית עם שני מנחים בכל סמסטר במסגרת נקודות המפגש. כמו כן, על הסטודנט לקחת חלק בסטודיו סמסטריאלי, 4 קורסי בחירה סמסטריאליים, קורס מקראות וסדנה קצרה אחת בסמסטר א'. בסוף השנה יציג הסטודנט תערוכה לקריאה ודיון של צוות הוראה. במסגרת זו יידרש להגיש תיק עבודות וטקסט קצר על עבודתו האישית אשר יהוו חלק מציון תערוכת סוף השנה.

נקודות מינימום לקרדיט שנתי
סטודיו סמסטריאלי = 4 נ"ז
4 נקודות מפגש סמסטריאליות (2 מנחים בכל סמסטר) X 2 נ"ז = 8 נ"ז
4 קורסי בחירה סמסטריאליים X 2 נ"ז = 8 נ"ז
1 סדנה קצרה סמ' א' = 1 נ"ז
1 קורס מקראות = 1 נ"ז
תערוכת סוף שנה + טקסט ותיק עבודות = 2 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

שנה ד'
הסטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים ממוקדת בתחומי העשייה האישיים לו, לצד הנחיות ממוקדות ביצירתו. במהלך שנה זו, לצד חובותיו בקורס סטודיו סמסטריאלי, השתתפות בפורום שנה ד', והנחייה של שני מרצים בכל סמסטר, יבחר הסטודנט 3 קורסים סמסטריאליים לבחירתו. כמו כן, יציג הסטודנט שתי תערוכות לדיון בפני צוות מבקרים: אחת במהלך שנת הלימודים ואחת בסוף השנה, אשר במסגרתה יידרש להציג טקסט/הצהרת אמן.
סטודנט שנה ד', אשר לא עמד בחובותיו האקדמיים במחלקה בשנים קודמות, לא יורשה להציג בתערוכת הגמר.

נקודות מינימום לקרדיט שנתי
קורס חובה כיתתי = 2 נ"ז
4 נקודות מפגש סמסטריאליות X 2 נ"ז = 8 נ"ז
3 קורסי בחירה סמסטריאליים X 2 נ"ז = 6 נ"ז
סטודיו סמסטריאלי = 4 נ"ז
2 תערוכות (מלוות בהצהרת כוונות כתובה) X 2 נ"ז לכל תערוכה = 4 נ"ז
סה"כ 24 נ"ז

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A