קישורים נוספים:

תקנונים ונהלים

 

צור קשר
 
טלפון: 02-5893317
פקס: 02-5820067
art@bezalel.ac.il

תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > תקנונים ונהלים

אמנות: תקנונים ונהלים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

הוראות ונוהלי לימודים - המחלקה לאמנות

  
התקנון כתוב בלשון זכר ומחייב את כלל המינים.      

על כל הסטודנטים להצטייד בארגז כלים אישי עבור העבודה בסדנת הפיסול. ארגז הכלים הוא תנאי לעבודה בסדנת הפיסול.
כל סטודנט יתבקש לשלם דמי חומרים בסך 100 ₪ לשנה לסדנת הפיסול ו- 100 ₪ לסדנת ההדפס.
דמי החומרים מיועדים למימון עלות חומרים מתכלים ולשימור הכלים בשימוש הסטודנטים בסדנאות הפיסול וההדפס.
במהלך השנה ייגבו סכומים שונים בעבור החומרים בקורסי סדנאות ההדפס (בשנת תשע"ט היה הסכום עבור קורס סמסטריאלי 200 ₪).


סטודיו
הזכות לקבלת סדנת עבודה אישית בשנים ג', ד' מותנית בניצול רציף של הסדנה כחלל עבודה פעיל במהלך כל שנת הלימודים.  

תנאי מעבר משלב לימודים למשנהו
המעבר מותנה בעמידה בדרישות הספציפיות של כל הקורסים בהם השתתף התלמיד.
בשנה א' מותנה המעבר גם בהמלצת צוות מרצי הפאנל.
בשנים ב' ו-ג' מותנה המעבר משנה לשנה גם בעמידה בתערוכת סוף השנה.
תלמיד שנה ד' אשר גורר חוב של 4 נקודות זיכוי מחלקתיות ו/או לא קיבל ציון עובר בתערוכת היחיד, לא יוכל להציג תערוכת גמר.

נוהל נוכחות בשיעורים
הנתונים הבאים מחייבים את כלל המרצים והסטודנטים במחלקה.
על השעורים להתקיים במלואם על פי מערכת השעות שפורסמה. כל מקרה של חריגה מהמערכת יתואם מראש עם הנהלת המחלקה ויועבר ע"י המרצה לציבור הסטודנטים בקורס.

נוכחות של סטודנט בשיעורים
על הסטודנטים להקפיד על נוכחות מלאה מתחילת השיעור ועד סופו. על פי שיקול דעת המרצה תיבדק נוכחות הסטודנטים בסיום השיעור.
על המרצים להקפיד בקריאת שמות הסטודנטים בפתיחת כל שיעור ולהעביר את הנתונים לרכזת המחלקה.

חיסורים
ניתן להחסיר עד שלושה חיסורים בסמסטר, כולל חיסורים שאושרו ע"י המרצה. במידה וסטודנט/ית יעבור את מכסת החיסורים בקורס, ידרשו להשלימו, או לעבור קורס מקביל בשנת הלימודים הבאה.

איחורים
הגעה באיחור של מעל עשר דקות משעת פתיחת השיעור תחשב כחיסור. הסטודנט המאחר לא יורשה להיכנס לשיעור, אבל יוכל למסור לרכזת המחלקה הסבר בכתב לגבי האיחור. המרצה יוכל להתחשב בהסבר כסיבה לאי-רישום ההיעדרות כחיסור, ולסכם עם הסטודנט מטלה להשלמת החומר שנלמד בשיעור.

נקודות מפגש
בקורסי הנחייה, חובת הסטודנט והמרצה להיפגש ארבעה מפגשים בסמסטר א' ושלושה בסמ' ב'. סטודנט שיעדר ממפגש שנקבע מבלי לתאם עם המרצה או למצוא מחליף, היעדרותו תחשב כשני חיסורים. על המרצה לקבוע עם הסטודנטים בקורס מקום מוסכם לפגישה. על הסטודנטים להתחשב באיחור אפשרי של המרצה למפגש, בשל האפשרות להתארכות מפגשים קודמים באותו יום..