צור קשר:
 
טל': 02-5893251
פקס: 02-5827214

jewelry@bezalel.ac.il

צורפות ואופנה: תוכנית לימודים

תוכנית הלימודים מופיעה גם בשנתון המחלקה

פירוט השנים:

שנה א'
בשנה הראשונה ניתנים לימודי מבוא ויסוד. קורסים אלה מקנים כלי עבודה, מיומנויות טכנולוגיות ויסודות בתהליכי העבודה, המחקר והעיצוב. ככלל תכנית הלימודים בשנה הראשונה מורכבת מקורסי חובה, כאשר על הסטודנטים להשיג ציון עובר בכולם. כבר במהלך השנה הראשונה מתפלגים הסטודנטים על-פי תחום ההתמחות (צורפות או אופנה) לצורך לימוד קורסים מבואיים שונים ויסודות טכנולוגיים בתחום הנלמד. הסטודנטים לומדים במשותף את הקורסים העיוניים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה וקורסים שונים במסגרת המחלקה.

בשנת הלימודים תשע"ח ילמדו הסטודנטים את הקורסים הבאים:
התמחות צורפות: מבוא לצורפות 1 + 2, מבוא לצורפות 3 + 4, סדנת צורפות.
התמחות אופנה: יסודות התפירה, עקרונות דיגום ותדמנות 1 + 2, טכניקות תפירה ומבוא לעיצוב לבוש.
קורסים משותפים לשתי ההתמחויות: עיצוב בסיסי, רישום, שיטות מחקר ותקשורת בעיצוב, מבוא לטקסטיל, והקורסים העיוניים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה. פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון המחלקה.

שנה ב' 
הלימודים בשנה השנייה מהווים חטיבה מתקדמת של לימודי היסוד, והם מיועדים להעמקת הידע העיצובי והרחבת האופקים הטכנולוגים, תוך שימת דגש על יכולות חשיבה, מחקר, עיצוב וביצוע. בשנה זו נחלקת תכנית הלימודים לקורסי חובה וקורסי בחירה.
סטודיו חובה לעיצוב במסגרת הקורסים הללו יפתח כל אחד מהסטודנטים פרויקט, שיסתכם בתוצר סופי בדמות תכשיט / מערכת לבוש וכדומה, בהתאם לנושא הקורס. תהליך העיצוב והיצירה בקורסים הללו מלווה בפיתוח מחקר חומרי, עיצובי ורעיוני מעמיק. בסוף הקורס יגישו הסטודנטים, לצד הפרויקט עצמו, את הקונספט שגובש ביחס אליו, המהלך העיצובי והמחקרי שנעשה בקורס בדו-ממד (סקיצות ואיורים) ובתלת-ממד (סקיצות ומודלים). כל אלה יתוארו ויפורטו בספר סקיצות שילווה את הפרויקט כולו.

בשנת הלימודים תשע"ח ילמדו הסטודנטים את קורסי החובה הבאים:
התמחות צורפות: בין לבין, יודאיקה, מעבדה חומרית: יציקה, סדנת הרמה (סמסטר א'), ראשית שפה, אמייל: "כתם צבע" (סמסטר ב').
התמחות אופנה: מחקר מעשי בתולדות הלבוש, מארגים, עיצוב והדפסת טקסטיל (סמסטר א'), מראות, עיצוב סריגים (סמסטר ב').
קורסים משותפים לשתי ההתמחויות: עיצוב באמצעות תכנות מחשב 1+2. פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון המחלקה

סטודיו בחירה לעיצוב החל מהסמסטר השני מוזמנים הסטודנטים לבחור קורסים עיצוביים במסגרת תחום ההתמחות או קורסים המשותפים לשני התחומים. סטודיו בחירה לעיצוב הינו קורס מצומצם בהיקפו והוא כולל תהליך עיצוב ופיתוח פרויקט בעל אופי ממוקד. התוצר המבוקש בקורס הנו פריט אחד בלבד. בקורסים אלה יושם דגש על חשיבה ומיומנות עיצובית, במקביל לתוצרת מקצועית לעילא ברמה הטכנולוגית. הסטודנטים בשנה ב' יבחרו שני קורסים בסמסטר השני.
מנעל 1: סטודנטים משתי ההתמחויות יוכלו לבחור בסמסטר א' בקורס מנעל 1. קורס זה הינו קורס חובה עבור מי שיהיה מעוניין להשתתף בהמשך בקורסי הנעליים השונים המוצעים במחלקה.

בשנת הלימודים תשע"ח חייבים הסטודנטים לבחור שני קורסי סטודיו בחירה לעיצוב מתוך הרשימה הבאה: סטודיו בחירה לאופנה: אופנה פוגשת אמנות, תלבושות לקולנוע, under deconstruction.
סטודיו בחירה לצורפות: תכשיט תנועה, סיכות-טעימות.
סטודיו בחירה רב תחומי לבחירת שתי ההתמחויות: מנעל 2, תיקים – יסודות, Experimental design,
משקפיים, הבהלה לזהב, רקמה, "וואבי סאבי".  פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון המחלקה

שנה ג' 
בשנה השלישית ממשיכים הסטודנטים ללמוד סטודיו ראשי לעיצוב על-פי תחום ההתמחות ולהתנסות בקורסי סטודיו לעיצוב לבחירה. סטודיו ראשי לעיצוב בסמסטר השני מוגדר כקורס בבחירת נושא אישי ובהנחיה אישית והוא מהווה הכנה לפרויקט הגמר. במהלך השנה השלישית מוזמנים הסטודנטים לצאת לסמסטר אחד של לימודים באקדמיה אחרת במסגרת תכנית חילופי סטודנטים עם כ- 100 מכללות ואקדמיות בעולם.


סטודיו חובה לעיצוב פירוט על מהות הקורס אנא ראה/י בשנה ב'.
בשנת הלימודים תשע"ח ילמדו הסטודנטים את קורסי סטודיו חובה לעיצוב הבאים:
התמחות צורפות: "תכשיט בשני קולות", תכשיט-שפה-סדרה-משפחה.
התמחות אופנה: לבוש מחויט, "out of Fashion". 
פירוט על הקורסים אנא ראה/י  בשנתון המחלקה

פרויקט בבחירה אישית
בסמסטר ב' של שנה ג' יתקיים פרויקט בבחירה אישית. כל סטודנט יבחר נושא מתוך עולמו ותחומי העניין שלו ויפתח אותו לכדי פרויקט במסגרת תחום ההתמחות שלו. סטודיו זה מהווה את ראשית הדרך בגיבוש תהליך היצירה האינדיבידואלי ובמובן הזה הוא משמש מבוא לפרויקט הגמר של שנה ד'. פיתוח הפרויקט יתבצע במהלך מפגשים אישיים קבועים לאורך כל הסמסטר עם מרצה אחד מתוך צוות המנחים של הקורס. הפרויקט יהיה בסדר גודל של שניים עד שלושה פריטים לצורפות ואביזרים ושניים עד שלושה מערכות לבוש לאופנה. את הפרויקט ניתן לשלב עם התמחות משיקה, בהתאם למיומנויות הסטודנט/ית.

סטודיו בחירה לעיצוב פירוט על מהות הקורס אנא ראה/י בשנה ב'. הסטודנטים של שנה ג' יבחרו שני קורסים בכל סמסטר.

בשנת הלימודים תשע"ח חייבים הסטודנטים לבחור שני קורסי סטודיו בחירה לעיצוב בכל סמסטר מתוך הרשימה הבאה:

סמסטר א':
סטודיו בחירה לצורפות: שעונים: שעון יד.
סטודיו בחירה לאופנה: לבוש בהשראה אתנית.
סטודיו בחירה רב תחומי לשתי ההתמחויות: תכשיט מתגלגל בצבע, בגד תכשיט-תכשיט טקסטילי, מנעל 3, קראפט דיגיטלי - סטודיו לעיצוב בטכנולוגיות ייצור בתלת מימד, תיקים מתקדם, city craft, מנגנוני חיקוי, קורס דו מחלקתי מסביבה לאובייקט בשיתוף המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית.

סמסטר ב':
סטודיו בחירה לאופנה: אופנה פוגשת אמנות, תלבושות לקולנוע, under deconstruction.
סטודיו בחירה לצורפות: תכשיט תנועה, סיכות- טעימות.
סטודיו בחירה רב תחומי לבחירת שתי ההתמחויות: מנעל 2, תיקים – יסודות, Experimental design,
משקפיים, הבהלה לזהב, רקמה, "וואבי סאבי".  פירוט על הקורסים אנא ראה/י בהמשך השנתון.
פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון המחלקה.


שנה ד'
בשנה הרביעית מתמקדים הסטודנטים בפרויקט הגמר שמסכם במישור הרעיוני והחומרי את תהליך הלימודים כולו. בסמסטר ראשון לומדים הסטודנטים גם שני סטודיו לעיצוב לבחירה וקורס לבניית תיק עבודות אישי. הסמסטר השני מוקדש כולו לביצוע פרויקט הגמר, אשר ייחשף בתערוכת הגמר של המחלקה ובתצוגה השנתית.

פרויקט הגמר פרויקט הגמר נהגה ומבוצע לכל אורך שנת הלימודים האחרונה. נושא העבודה של פרויקט הגמר הנו חופשי, כאשר הפרויקט מבוצע במסגרת תחום ההתמחות ובליווי מנחה קבוע. תהליך העבודה על פרויקט הגמר, על כל שלביו וכמובן בתוצריו הסופיים -  יהיה זה לבוש, חפצים או תכשיטים ואביזרים – מציג גישה ועמדה רעיונית אישית ועצמאית מקיפה של הסטודנט ביחס לנושא עמו הוא מתמודד וביחס לשיח במסגרתו הוא פועל. הפרויקט יהיה בסדר גודל של בין שישה עד עשרה פריטים בצורפות וחמש מערכות לבוש לפחות לאופנה, אביזרים בין שלושה לחמישה פריטים. ניתן לשלב בפרויקט תוצרים מתחום התמחות נוסף.

סטודיו בחירה לעיצוב פירוט על מהות הקורס אנא ראה/י בשנה ב'. הסטודנטים בשנה ד' יבחרו שני קורסים בסמסטר הראשון.
בשנת הלימודים תשע"ח חייבים הסטודנטים לבחור קורס סטודיו בחירה לעיצוב אחד בסמסטר א' מתוך הרשימה הבאה:
סטודיו בחירה לצורפות: שעונים: שעון יד.
סטודיו בחירה לאופנה: לבוש בהשראה אתנית.
סטודיו בחירה רב תחומי לשתי ההתמחויות: תכשיט מתגלגל בצבע, בגד תכשיט-תכשיט טקסטילי, מנעל 3, קראפט דיגיטלי - סטודיו לעיצוב בטכנולוגיות ייצור בתלת מימד, תיקים מתקדם, city craft, מנגנוני חיקוי,
קורס דו מחלקתי מסביבה לאובייקט בשיתוף המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית.
פירוט על הקורסים אנא ראה/י בשנתון המחלקה.