אמנויות המסך: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת אנימציה                  מערכת וידאו                 קורסים לבחירה בתיעדוף

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionברנשטיין תמיחובה ד - אנימציהב'ג' 10:00-13:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionמזח דודו, פרופ' חברחובה ד - אנימציהב'ד' 14:00-17:004.0
7975424ריכוז והנחיית פרויקט גמר stop motionסומר מורןחובה ד - אנימציהב'ב' 10:00-13:004.0
79004100רישוםפאוסט מיכאלבחירה ג' ד'ב'ה' 10:00-13:002.0
794500864רישוםז"ק מאיהחובה ב - וידאוא'ג' 10:00-13:003.0
794500864רישוםז"ק מאיהחובה ב - וידאוב'ג' 10:00-13:003.0
7900105רישום - אנימציההררי נבון נטעחובה אא'ה' 10:00-13:002.0
7900105רישום - אנימציההררי נבון נטעחובה אא'ה' 14:00-17:002.0
7900105רישום - אנימציההררי נבון נטעחובה אב'ב' 10:00-13:002.0
7900105רישום - אנימציההררי נבון נטעחובה אב'ב' 14:00-17:002.0
794500836רישום בתנועהולד אסנתבחירה לשנה בב'ד' 10:00-13:002.0
7975021רישום מתקדם- אנימציהבצלאלי-שוחט תמיחובה ב- אנימציהא'ד' 14:00-17:002.0
7975021רישום מתקדם- אנימציהבצלאלי-שוחט תמיחובה ב- אנימציהא'ה' 10:00-13:002.0
7975021רישום מתקדם- אנימציהבצלאלי-שוחט תמיחובה ב- אנימציהב'ב' 14:00-17:002.0
7975021רישום מתקדם- אנימציהבצלאלי-שוחט תמיחובה ב- אנימציהב'ג' 10:00-13:002.0
79004031שלדיםקורן לירןחובה מסלוליא'ה' 14:00-17:002.0
79004032תבניותקורן לירןבחירה ג' ד'ב'ה' 14:00-17:002.0
79753081תוכנת toon boomברמן דודחובה ג'- אנימציהא'ה' 10:00-13:002.0
79001002תמיכה טכניתפנחסי אורי רזשונותא'ב' 14:00-17:00.0
79001002תמיכה טכניתפנחסי אורי רזשונותב'ב' 14:00-17:00.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >