אמנויות M.F.A: תכנית לימודים

מרכיבי התכנית
כל משתתף בתכנית נתפס כציר ייחודי סביבו נעים המרכיבים המנחים של התכנית: עבודת סטודיו עצמאית, הנחיה אישית, ביקורת סטודיו קבוצתית, סדנאות, סמינרים, תערוכות, לימודים עיוניים, מפגש עם אמנים ומרצים אורחים, תערוכת גמר ועבודה כתובה. התכנית בנויה סביב שלד בסיסי קבוע של מסגרות אקדמיות וסגל הוראה, אך שואפת לגמישות מרבית בהתאם לדינמיקה של הקבוצה כולה ולצרכיו האישיים של כל משתתף.

תקופת הלימודים
משך הלימודים בתכנית: שתי שנות לימוד.
הלימודים מתקיימים בימי ראשון וחמישי. בימי ראשון בבצלאל בהר הצופים ירושלים ובימי חמישי בסלמה 60 תל אביב.
בנוסף יתקיימו אירועים מיוחדים כגון: ביקורים ומפגשים בתערוכות, השתתפות בימי עיון, סדנאות והרצאות; לא בהכרח בימים ראשון או חמישי.

 

היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 60 נ"ז, השתתפות במפגשי מרצים אורחים ופרויקט גמר.

מרכיבי התכנית

לימודים מעשיים *

*תוכנית הקורסים המעשיים היא חובה וזהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית בהתאמה לשנת הלימוד.

עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

עבודת סטודיו עצמאית  
העבודה בסטודיו היא מסגרת ההתייחסות הבסיסית של התכנית, ציר מרכזי של מטלות התואר, וחלק בלתי נפרד מהן. התלמידים לתואר שני נתפסים כבעלי מוטיבציה ויכולת לפתח מהלך עצמאי של מחקר יצירתי אישי בסטודיו, כאשר היצירה האמנותית היא המרכז לדיון ביקורתי, לפעילות בתכנית ולדיאלוג של הסטודנט עם עמיתיו ועם צוות התכנית. בצלאל מעמידה לרשות כל סטודנט סטודיו; הפעילות האישית בסטודיו משתלבת בפעילות מכלול המסגרות הלימודיות של התכנית ומאפשרת לסטודנט ליצור ולפתח דיאלוג.

הנחיה אישית 

רשימת מנחים:
ד"ר ערן ארליך, ד”ר דור גז; מיכל הלפמן; מרל לדרמן יוקלס; שרון יערי; נבט יצחק; פרופ'  יצחק ליבנה; דניאל מאיר; פרופ' דודו מזח; גיל מרקו שני; משה ניניו; אבי סבח; פרופ’ יהודית סספורטס; אלי פטל ; גלעד רטמן

המפגש בין אמן בוגר ומנוסה לבין סטודנט לאמנות הינו פורמט פדגוגי היסטורי על פיו אמן מלמד אמן. ההנחיה האישית מאפשרת תנאים לדו-שיח בין סטודנט-מרצה והתייחסות לעבודותיו של הסטודנט היחיד. למפגש כזה תפקיד חשוב בתהליך גיבוש זהותו האמנותית של הסטודנט. במפגשי ההנחיה יושם דגש על חיזוק המרכיבים המקוריים ופיתוח ההיבט האישי ביצירתו, תתקיים "קריאה" של עבודת הסטודנט במטרה לזהות מהלכים בעבודתו ולמקמה בקונטקסט תרבותי-חברתי רחב ולאפשר למרצה הגשת סיוע והנחייה מתאימים. כל סטודנט יפגש עם מנחים אישיים ומנחים אורחים לסירוגין לאורך השנה.
בשנה ב' נבחר לכל סטודנט מנחה אישי שמלווה אותו לפרויקט הגמר.

סמינר סטודיו
סמינר מעשי המתכנס מידי שבוע לדיון בעבודות המשתתפים בהקשר קבוצתי קולקטיבי-חברתי. הסטודנטים פועלים בקבוצות מלווים במנחים מסגל התוכנית. זוהי מסגרת רחבה שמטרתה לפתח ולגוון את אופני ההתייחסות והדיון בתהליכי העבודה האישית בסטודיו. משמע, לחשוב מעבר ומחוץ לסטודיו גרידא; לחשוב מחוץ לקופסא. מה קורה בין האישי למרחב הציבורי-חברתי. במרכז הסמינר דיון ביקורתי שוטף בתהליכי העבודה בסטודיו. הסטודנט מפתח בסמינר יכולות של התנסחות רהוטה ובטחון עצמי בשיחה על עבודותיו ועבודות סטודנטים אחרים. דגש מיוחד מושם על עידוד ובחינת התהליך האישי וההיגיון הפנימי שלו בהקשר הרחב של ההתרחשות האמנותית העכשווית. במהלך הסמינר יתקיימו מסגרות שונות של דיונים, תצוגות אישיות ו/או קבוצתיות ופעולות בחללי העבודה הציבוריים של התוכנית.
מפגשי סמינר סטודיו כיתתיים, מאפשרים הבחנה תהליכית בין שנה א' לשנה ב' בכל הנוגע לעשייה האמנותית והקשריה התיאורתיים, התרבותיים והחברתיים. הסמינר מבוסס על פיתוח מסגרות חשיבה ותרגומם לעשייה.


סדנאות רב תחומיות
סדנאות אלה מתמקדות בשאלות של יחסי התיאוריה והמעשה האמנותי; בתיאוריות של האמנות הפלסטית ובתחומים המקיפים אותה – כמו ספרות, ארכיטקטורה, קולנוע, פילוסופיה, כלכלה, חברה, סוציולוגיה, עיצוב, מחול, מוסיקה סאונד והקשרי תצוגה – מתוך הדגשת הקשרים שונים של ההווה ביחס לאלה. במסגרת הסדנאות מוזמנים באופן שוטף מרצים אורחים לתוכנית למפגשים ופעילויות הכוללות: הרצאות, מפגשי אמן, פעולות אמנויות ותצוגה.
חלק מפעילות זו נעשה בשיתוף פעולה עם מחלקות ותוכניות אקדמיות באקדמיה ומחוצה לה. ההשתתפות בסדנאות מלווה במשימות שיוגדרו בעבור כל סדנה וסדנה.

מרצים אורחים 
במהלך הלימודים ייפגשו הסטודנטים עם אמנים, מבקרים, תיאורטיקנים ואוצרים פעילים מישראל ומחו"ל. במפגשים אלה ייחשפו התלמידים למגוון רחב של נקודות מבט ושפות-שיח בזיקה הדוקה להתנהלותם של שדות הייצור, התצוגה והביקורת של האמנות היום. במסגרת ביקורים אלה יתקיימו סמינרים, הרצאות, סדנאות וביקורי סטודיו. ביקורי הסטודיו מאפשרים מפגש ודיון של כל סטודנט וסטודנט עם האורחים המבקרים בתכנית והמהווים חלק מהמהלך הלימודי של התכנית; בנוסף לאורחים אשר יוזמנו על-ידי התכנית ייעשה מאמץ להיענות ליוזמות של משתתפי התכנית להזמנת אורחים נוספים. התכנית מעודדת ביקורים חוזרים ויצירת קשרים מתמשכים עם צוות של מרצים בינלאומיים ומקומיים.   

פרויקט גמר

ד"ר דור גז
4 נ"ז, שנתי
בסוף הסמסטר הראשון של השנה השנייה נערכת הגשת אמצע במעמד ראש התכנית ופורום מרצים. במסגרת הגשה זו הסטודנט מציג את פרויקט הגמר עליו הוא עובד תוך התייחסות למרכיביו השונים.
פרויקט הגמר כולל שלושה חלקים:
1- תצוגה של תערוכה הכוללת עבודות נבחרות.
 2- עבודה כתובה המתייחסת לתהליכי עבודה, מקורות השראה והגדרה מושגית של הפרוייקט.
 3- שיח אמן בו הסטודנט מנסח את המהלך הרעיוני מול קהל אוצרים מקצועי במהלך תקופה בה תערוכת הבוגרים עומדת.
 
תערוכות וחללי תצוגה
במהלך הלימודים יציג כל משתתף/סטודנט את עבודותיו מספר פעמים במסגרות שונות של התוכנית. תצוגות שייערך בהן דיון המלווה את עבודת הסטודנט במהלך התכנית, הגשות ותערוכות סוף שנה, וכן תצוגות רלוונטיות לנושאים הנידונים בתכנית. חלק מהדיונים פנימיים וחלק  נחשף לקהל בתערוכות ו/או פלטפורמות.
תערוכות יחיד שמחוץ לתוכנית בתקופת הלימודים יתאפשרו רק באישור ועדת ההוראה של התוכנית.

 

תוכנית הלימודים*

*תוכנית הקורסים המעשיים היא חובה וזהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית בהתאמה לשנת הלימוד.

 

שנה א'

הנחיה אישית1               2 נ”ז
קובייה לבנה        4 נ”ז
סמינר סטודיו א'    4 נ"ז                     
סדנה רב-תחומית 1 עוטף סלמה   2 נ"ז  
סדנה רב תחומית 2   4 נ"ז
פרויקט סוף שנה א'  4 נ"ז                                              
___________________________________
סה"כ:      20 נ"ז


שנה ב’
הנחיה אישית                                  2 נ”ז
סמינר סטודיו ב'                              2 נ"ז                     
סדנה רב-תחומית 1                       4 נ"ז  
סדנה רב תחומית 2                        4 נ”ז                                
סטודיו עצמאי                                 4 נ"ז                                                   
___________________________________
סה"כ:      16 נ"ז

 

לימודים עיוניים
הלימודים העיוניים כוללים קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים והרצאות אורח וסדנאות. הלימודים מתקיימים בימי ראשון בבצלאל, קמפוס הר הצופים.   

מבנה תכנית הלימודים העיוניים
שנה א'
1 קורס חובה – ביקורת – אמנות מקומית 2 נ"ז
2 קורסי בחירה      4 נ"ז
1 סמינר חובה שנה א'                   2 נ"ז
________________________________________
סה"כ       8 נ”ז*

שנה ב’
1 קורס חובה  - ביקורת אמנות מקומית 2 נ"ז
2 קורסי בחירה         4 נ"ז
1 סמינר  הנחיה אישית פרויקט גמר           4 נ"ז
_________________________________________
סה"כ      10 נ"ז

בסיום התוכנית יוענק תואר מוסמך .M.F.A