מערכת שעות לפי מסלולים - תשע"ה (2014/15) :

אודות עיצוב

ניהול עיצוב

עיצוב וטכנולוגיה

עיצוב M.Des: תכנית לימודים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

תכנית הלימודים מורכבת מ-6 חטיבות. על כל סטודנט בתכנית לצבור 60 נ"ז סה"כ לצורך קבלת תואר מוסמך: 48 נ"ז בלימודי סטודיו ו-12 נ"ז בקורסי היסודות ובקורסים העיוניים:

 
 
טבלת תכנית הלימודים* 

 

שם החטיבה

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר ג'

סמסטר ד'

סה"כ

א. מעבדות עיצוב

4 נ"ז

4 נ"ז

4 נ"ז

4 נ"ז

16 נ"ז

ב. שיטות מחקר

4 נ"ז

4 נ"ז

 

 

8 נ"ז

ג. פרויקט מסכם

 

 

6 נ"ז

6 נ"ז

12 נ"ז

ד. סמינר אורח

 

2 נ"ז

 

 

2 נ"ז

ה. קורסי בחירה

4 נ"ז

4 נ"ז

2 נ"ז

 

10 נ"ז

ו. קורסים עיוניים ויסודות

4 נ"ז

4 נ"ז

2 נ"ז

2 נ"ז

12 נ"ז

סה"כ נ"ז לתואר

 

 

 

 

60 נ"ז


חטיבות תכנית הלימודים:

 
א. מעבדות עיצוב
מעבדות העיצוב מתבססות על התנסות מעשית, המאפשרת לסטודנטים לישם את התוכן הנלמד בתוכנית תוך קבלה של חניכה ומשוב. לכל מעבדת עיצוב עולם תוכן מוגדר ענייני ורלוונטי והעבודה במסגרתה מבקשת לבחון שאלות ואתגרים בתחום. בסמסטר הראשון יתקיימו המעבדות במסגרת מסלולית. בסמסטרים השני והשלישי יערכו מעבדות בין-מסלוליות. והמעבדה הרביעית תערך במסגרת המסלולים ותתמוך בפרויקט המסכם. 
המעבדות מתקיימות במתכונת סמסטריאלית.
על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-4 מעבדות עיצוב בהיקף כולל של 16 נ"ז.
 
ב. ב. שיטות מחקר
קורסי שיטות המחקר הינם מרכז של לימוד מתודולוגיות מחקריות רלוונטיות. קורסים אלו  יעניקו כלי מחקר וניתוח הן בתחום המחקר העיצובי והן בתחום המחקר האקדמי ויאפשרו לכל סטודנט/ית לבנות ארגז כלים מחקרי שיאפשר לו/לה לבצע מחקרים במסגרות השונות בתואר.
קורסי שיטות מחקר מתקיימים במתכונת סמסטריאלית במסגרת המסלול.
על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-2 קורסים של שיטות מחקר בהיקף כולל של 8 נ"ז.
 
ג. פרויקט מסכם
הפרויקט המסכם מהווה מסגרת אקדמית המנחה את הסטודנטים למחקר ופיתוח משמעותיים. במסגרת הפרויקט יידרשו הסטודנטים להטמיע את הידע ואת תהליכי היצירה והניהול הנרכשים בתכנית תוך כדי נקיטת עמדה ואמירה אישית. הפרויקט עוסק בנושא אותו בוחרים הסטודנטים לפתח ומלווה במפגשי הנחייה אישיים עם המנחה האישי ומפגשי הנחיה והעשרה דו-שבועיים עם מרכזי הפרויקט ומרצים אורחים. במסגרת מפגשי ההעשרה נידונים נושאים של מחקר, ביקורת, עיצוב וניהול ומתקיימים מפגשי הנחיה וביקורת בהשתתפות כל מנחי הפרויקט.
רישום לפרויקט המסכם מותנה בסיום חובות קורסי שיטות מחקר ומעבדות העיצוב של שנה א'. וכן בסיום שני שליש מהנ"ז הנדרש בשנה א' מהקורסים העיוניים.

הפרויקט המסכם נחלק לשני חלקים:
חלק א': הגשת מחקר בהיקף של 6 נ"ז.
חלק ב': הצגת תערוכה/פרויקט פיתוח בהיקף של 6 נ"ז.
סה"כ היקף הפרויקט המסכם 12 נ"ז.

 
 
ד. סמינר אורח
סמינר אורח מתקיים אחת לשנה למשך ארבעה  ימים. על כל סטודנט בתכנית התואר השני להשתתף במהלך לימודיו בסמינר אורח אחד. במהלך הסמינר נפגשים הסטודנטים עם תחומי ידע חדשים וחוקרים אשר מסייעים להם לפתח הצעות עיצוביות שמבוססות על המתודולוגיות שלמדו בסמסטר א'.
סה"כ: סמינר אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.

 
ה. קורסי בחירה
קורסים תיאורטיים והתנסותיים המבקשים להרחיב את האופקים ואת מערך הידע והמיומנויות של הסטודנטים בהתאם לתחומי הענין האישיים שלהם.  הקורסים משותפים לשלושת המסלולים.
סה"כ:על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 10 נ"ז במסגרת חטיבת קורסי הבחירה.

 
ו. חטיבת הקורסים העיוניים וקורסי יסודות
הקורסים העיוניים הם קורסי חובה תיאורטיים המקנים מערך ידע ומיומנויות בתחום ומניחים תשתית תיאורטית עדכנית עבור מעבדות העיצוב. קורסי היסודות מספקים את התשתית המחשבתית והתיאורטית עבור כל מסלול ודרכם מתוודעים הסטודנטים למושגי יסוד, מיומנויות חשובות, לשאלות גדולות ולמהלכים החשובים בשדות הידע הרלוונטים. 
על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 12 נ"ז (6 שיעורים) במסגרת חטיבה זו.