עיצוב M.Des: תקנונים ונהלים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה


מבנה הלימודים המסלוליים
הסטודנט/ית יבחר/תבחר  את התמחותו בטופס הקבלה, החלטה סופית על ההתמחות תתקבל על ידי ועדת הקבלה.
הסמסטר הראשון יתקיים במסגרת המסלול שנבחר.  בסמסטרים השני והשלישי יתקיימו מעבדות העיצוב במסגרת בינמסלולית.  יוצעו 3 מעבדות עיצוב וכל סטודנט יוכל לבחור מעבדת עיצוב.  פרויקט הגמר והמעבדה בסמסטר הרביעי יהיו במסגרת המסלול המקורי. תקופת הלימודים
לימודי התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי נפרשים על פני 2 שנות לימוד: 4 סמסטרים ומתקיימים  במתחם הנסן ברחוב מרכוס 17 בשכונת טלביה, ירושלים. הלימודים יתקיימו בימים חמישי ושישי.
 
מסגרת הלימודים
תכנית הלימודים נבנתה מתוך רצון לאפשר לסטודנטים לשלב את לימודיהם עם פעילותם כיוצרים וכמעצבים. אי לכך, רוכזו לימודי התכנית ביומיים בשבוע בכל שנה. הלימודים בתכנית דורשים מהסטודנט לפנות זמן לאירועים שונים המתרחשים במהלך שנת הלימודים: השתתפות בסמינר אורח הנמשך ארבעה ימים, ימי עיון והרצאות, ארגון והפקת תערוכות ועוד .הנוכחות בכל קורסי התכנית הינה חובה.
 
פריסת לימודים
תכנית הלימודים לתואר שני ניתנת לפריסה של עד 4 שנות לימוד בלבד. סטודנט המעוניין לפרוס את לימודיו מעבר לשנתיים נדרש להגיש בקשה לוועדת הוראה לאישורה. בכל מקרה, סטודנט אשר קיבל אישור לפרוס את לימודיו ירשם בשנה א' ללימודים המתקיימים ביום חמישי.
 
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
בסוף שנה א' תבדוק ועדת הציונים את מצבם הלימודי של הסטודנטים. לצורך מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט לעמוד בדרישות הבאות:
ציון 70 לפחות במעבדות העיצוב ובסדנאות הרעיוניות. קבלת ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסי שנה א'. צבירת שני שליש מהנ"ז הנדרש בשנה א' מקורסי היסטוריה ותאוריה.
לאור גיליון ציוניו של הסטודנט ועמידתו בדרישות הנ"ל תקבע הועדה את המשך לימודיו. כמו כן בסמכות הועדה, במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראה של התכנית להעביר סטודנט לסטאטוס "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"ל הבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיו כמו: דרישה לחזרה על קורסים, הגשת תיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה. בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו של הסטודנט. הועדה תוכל להחליט להסיר את סטאטוס "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחד נוסף או להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו.
דרישות הסיום לצורך קבלת תואר מוסמך
על כל סטודנט בתכנית התואר השני בעיצוב  לעמוד בדרישות הבאות לצורך קבלת תואר מוסמך:
צבירת 60 נקודות זיכוי אקדמיות: 48 נקודות זיכוי אקדמיות בלימודי סטודיו ו- 12 נקודות זיכוי אקדמיות בהיסטוריה ותאוריה.
קבלת ציון 70 לפחות במעבדות העיצוב, בסדנאות הרעיוניות ובפרויקט המסכם.
קבלת ציון 55 לפחות בשאר קורסי התכנית.
קבלת ציון ממוצע של 70 לפחות בכלל קורסי התכנית.
מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית.
תשלום מלוא שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים כפי שנקבעו על ידי האקדמיה. 
החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט והשייכים לאקדמיה.


 
הצטיינות בלימודים
ממוצע הציונים יכלול את כל הקורסים שנלמדו במהלך התואר השני.
הצטיינות יתרה - תינתן לסטודנט שממוצע ציוניו הנו 95 ומעלה.
הצטיינות - תינתן לסטודנט שממוצע ציוניו הנו 90 ומעלה. במידה ולא יהיה סטודנט כזה תינתן הצטיינות לחלק העליון של 5% מהסטודנטים הראשונים בתנאי שממוצע ציוניהם יהיה מעל 85.  פרסי ההצטיינות מחולקים במסגרת המסלולים. 

פירוט נוסף בנושא תקנות אקדמיות, מלגות, פרסים וחילופים, ראה בפרקים השונים ובתקנון הסטודנטים באתר זה