מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

אמנות פלסטינית ותיאוריה פוסט קולוניאלית

2000048
בן-צבי טל, ד"ר, סמסטר א', יום ה', 14:00-15:30
2.0
בלימודי אמנות ותרבות "עולם שלישי" ו"פוסט קולוניאלי" הם מושגים הקשורים זה בזה אך בלתי-רציפים הבאים לתאר ולהגיב על מצב גלובלי עכשווי. במהלך ארבעים השנה האחרונות מושגים מעוררי-ויכוח אלו מוקמו לצד רעיונות של אוריינטליזם, לאומיות, פוסט-לאומיות, דה-קולוניאליזם, רב-תרבותיות, אתנוגרפיה, שיח מיעוטים, פוליטיקת זהות, מגדר, תפוצה וגלות. קורס זה יציג באופן ביקורתי פרדיגמות אלו תוך כדי דיון בדימויים מהתרבות החזותית והאמנות הפלסטינית העכשווית. דגש יושם על ייצוג הזהות של אמנים פלסטינים המתגוררים בישראל. הנחת היסוד של הקורס הוא שניתוח התרבות החזותית מחייב התייחסות לניתוח המציאות הלשונית במרחב בו פועלים היוצרים. נוף לשוני מתייחס למרחב שהוא הטרוגני מבחינה תרבותית, אתנית ולאומית, ניתוח התרבות החזותית בהקשרים של נוף לשוני עשוי לתרום להבנת הדינמיקה בין קבוצות חברתיות שונות במציאות שבה שפה נתפסת כמשאב וכבעלת ערך זהותי. השפה הכתובה והמדוברת הערבית הספרותית, הערבית המדוברת, העברית והאנגלית הן מרכיב משמעותי בנוף הלשוני-אורבני והכפרי המתואר בקורס.נושא נוסף שיבחן בקורס הוא הדרך שבה מיגדר נבנה בצומת של יחסי כוח אחרים כגון יחסי כוח בין חברה, טריטוריה ולאומיות. דגש מיוחד יינתן לאמנות ככלי לתגובה למציאות חברתית פוליטית. מתרבות חזותית ואמנות המתעדת אירועים פוליטים עד אמנות מחאה. בהקשר זה ידונו היחס בין היסטוריה פוסט קולוניאלית למדיה ותיעוד. מאגר דימויים קולקטיבי והבניית זיכרון קולקטיבי. "עמדת דובר" (הגדרת מיקום/מוצא/ג'נדר) כנקודת מוצא לביקורת של תכנים ושל ייצוג הנוגעים לריבוד החברתי-פוליטי. בהקשר זה תשאל השאלה האם תרבות חזותית ואמנות פלסטינית עכשווית היא בהכרח פוליטית? האם ליצירות אמנות יש השפעה חברתית ופוליטית? ומהם השינויים המרכזיים שחלו במהלך המאה ה-20 וה-21 באמנות פלסטינית עכשווית וכיצד הם השפיעו על שדה האמנות הפלסטינית העכשווית כפי שאנו מכירים אותו כיום.