מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

לכתוב אחרת את תולדות האמנות בישראל

24000074
בן-צבי טל, ד"ר, סמסטר א', יום ה', 12:00-13:30
2.0
השיעור יציג את תולדות האמנות בישראל, כלומר את היצירה האמנותית שנוצרה בשדה האמנות בישראל באופן כרונולוגי מראשית המת בצלאל ועד היום בהקשר היסטורי, סוציולוגי ופוליטי. בהתחשב במרכזיותו של מושג ה"מקום" בתרבות הישראלית, ומשום שהוויה זו נתפסת כטבעית והכרחית, הקורס יבחן כמה מהנחות היסוד המרכזיות של שדה האמנות בישראל בייצוג המקום, נוף מולדת, זהות מקומית וילידית ושייכותה הן לזהות הישראלית והן לתרבות הישראלית. בהמשך נעמוד על המתח כפי שבא ידי ביטוי באמנות בישראל בין זהות מקומית להגירה, גלות ופליטות ומחשבה דיאספורית יהודית. הקורס יעסוק בגורמים ההיסטוריים והאידיאולוגיים שהשפיעו ועיצבו את תודעת הגלות בתרבות הישראלית וממנה את גלי ההגירה לישראל ואת ייצוגם באמנות עכשווית בישראל. מהלכים אלה ייבחנו באמצעות עבודתם של יוצרים מרכזיים הפועלים בשדה האמנות בישראל בנוסף להשפעות מרכזיות ויחסי גומלין של דימויים וויזואליים בין אמנות, קולנוע עלילתי וקולנוע דוקומנטארי. במסגרת הקורס נעמוד על המתח שבין מושגי העלייה/הגירה לבין מושגי גלות/דיאספורה בתרבות הישראלית ונצפה בסרטים ובקטעי סרטים דוקומנטריים ועלילתיים, בעבודות וידיאו ארט וצילום מתקופות שונות ומז'אנרים שונים ונעמוד על האופן שבו הם מייצגים מתח זה. את המסע הביוגרפי של האמנים העכשוויים המייצגים נושאים אלה ילווה גם מסע סוציולוגי, שבמהלכו נציג את תולדות האמנות בישראל במונחים של זירת התמודדות בין המרחב הקולקטיבי-הלאומי הציוני המערבי לבין המרחב הרב התרבותי הכולל זהויות של עולים, מהגרים ופליטים. מתוך כל אלה נבחן האם ניתן לכתוב אחרת את תולדות האמנות בישראל וכיצד כתיבה כזאת היא כלי ביקורתי המאפשר שינוי והבנה של המתחים הרב תרבותיים בישראל.