צור קשר :

טל' 02-5631584

דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il

מדיניות ותאוריה של האמנויות: תוכנית לימודים

תקופת הלימודים
הלימודים יתקיימו בימי רביעי וחמישי. בימי רביעי בבית הנסן ובימי חמישי בבצלאל הר הצופים ירושלים. 

 היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות:
במסלול המחקרי: 48 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר ותזה .
במסלול הלא מחקרי: 52 נ"ז מתוכן 6 לפרויקט גמר .
.

דרישות התוכנית למעבר משנה לשנה וקבלת תואר מוסמך
מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בנוכחות הסטודנט/ית בכל הקורסים אשר הוגדרו במערכת לימודיו, בעמידה בכל החובות, ובקבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכל
קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול הלא מחקרי) או 85 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול המחקרי).
לצורך קבלת תואר M.A, יהא על הסטודנט/ית:
- לצבור 48 נ"ז במסלול המחקרי או 52 נ"ז במסלול הלא מחקרי.
- להגיש פרויקט גמר, כמפורט בהמשך.
- להגיש 2 עבודות בהיקף סמינריון ל-2 מתוך 4 הסמינרים הנלמדים בתכנית.
- נוכחות חובה במפגשי קולוקוויום במהלך השנתיים הראשונות.
- לעמוד בכל הדרישות המנהליות הנדרשות מסטודנט/ית בבצלאל.
 
מדיניות איחור בהגשת מטלות הקורס
- לא ניתן להגיש באיחור מטלות המוגדרות כמבחן בית, סטודנט שמסיבה כלשהי לא יעמוד במועד הגשת מבחן הבית במועד א' ראשי לגשת למועד ב'.
- עבודות/עבודות סמינר- במקרים חריגים, יש להעביר בקשה להגשה באיחור, על הבקשה להגיע לרכזת התכנית לפני מועד ההגשה בפועל. אישור הבקשה מותנת באישור ועדת ההוראה של התכנית ומרצה הקורס.
- הגשה באיחור ללא סיבה חריגה ומוצדקת, מותנת באישור וועדת ההוראה ומרצה הקורס וזו תוביל להורדה בציון של 5-10 נקודות.
- אי הגשת עבודה בקורס תוביל לרישום מחדש בתשלום בשנת הלימודים העוקבת, במידה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס אחר ועמוד בדרישות הקורס כשאר הסטודנטים.

 
פרויקט גמר
פרויקט הגמר מתייחס להיבט מעשי של הלימודים.
הפרויקט מקנה 6 נ"ז והוא חלק בלתי נפרד מחובות התכנית.

על כלל הסטודנטים/ות להתמחות במגמתם, השילוב יעשה בדרכים שונות במסלול האוצרות ובמסלול הכתיבה הביקורתית:

פרויקט גמר במגמת אוצרות:
* התמחות במוסד אמנות- כחלק מפרויקט הגמר מחויב/ת כל סטודנט/ית במגמת האוצרות בהתמחות מעשית במוסד מוזיאוני/גלריה ציבורית גדולה בארץ או בחו"ל. משך ההתמחות 84 שעות מינימום כשבסופה י/תתבקש הסטודנט/ית להציג אישור והערכת איכות תרמתו/ה מן המוסד בו התמחה/תה. העברת בקשות מתקיימת באמצעות מר יגאל צלמונה מרכז מגמת האוצרות. מסלול התמחות אחר הוא אצירת תערוכה בהנחיה מקצועית בגלריה בבניין בצלאל או בחלל אחר.

מטלת הכתיבה
- בתחילת ההתמחות מתבקש/ת הסטודנט/ית לעלות שאלה מחקרית אותה ת/ירצה לחקור במהלך ההתמחות. עם סיומה, י/תציג את מסקנותיו/ה כטקסט פרשני- ביקורתי ברמה אקדמית עד 20 ע"מ (היקף מדויק יקבע בהתאם להתמחות). על מטלת הכתיבה להיות בקשר ישיר להתמחות המעשית.
*סטודנטים המעוניינים להשלים לימודים ללימודי תעודת אוצר נדרשים בהתמחות של 84 שעות לפחות באחד המוזיאונים/הגלריות המוכרות ע"י איגוד המוזיאונים.
 
 

פרויקט הגמר במגמת הכתיבה הביקורתית:
התמחות בפרויקט הגמר יעשה  במסגרת מגזין "פוסט פוסט", המגזין המקוון של התוכנית. המגזין מופק ומופעל על-ידי סטודנטים וסטודנטיות במגמת הכתיבה הביקורתית בתוכנית בהנחייתו של ד"ר אריק גלסנר, במסגרתו על הסטודנטים/ות להפיק, לערוך ולכתוב. 

מטרת המגזין לשמש במה למגוון רחב של מאמרים ורשימות ביקורת בנושאי חברה, תרבות ואמנות, וכן במה לתערוכות וירטואליות. המגזין פועל מתוך שיח תרבותי שבמוקדו גישה רב-תחומית לתרבות על מרכיביה השונים, ומתוך חתירה לשילוב החקירה התיאורטית עם מעורבות ופעולה בתוך שדה האמנות, התרבות והחברה העכשווי.

הנחיית פרויקט גמר
לכל סטודנט/ית מתמחה ת/יותאם מנחה אשר ת/ילווה אותו/ה בתהליך הפרויקט.

 
התזה במסלול המחקרי
סטודנט/ית שהשלים/מה את הלימודם בשנה א' בציון ממוצע של 85 לפחות רשאי/ת להגיש עבודת תזה במסלול המחקרי. סטודנטים/ות המעוניינים להגיש עבודת תזה במסלול המחקרי ישתתפו בסדנת תזה במהלכה, יגישו הצעת מחקר ראשונית למזכירות התוכנית. ועדת ההוראה של התוכנית תתכנס לדון בהצעה ויועץ ה-M.A של התוכנית יסייע לסטודנט/ית במציאת מנחה לעבודת התזה.
עבודת התזה תיבחן על ידי לא פחות משלושה בוחנים, כולם/ן בעלי/ות תואר שלישי בדרגת מרצה בכיר ומעלה. לפחות שניים מהם/ן חברי סגל במוסדות אחרים להשכלה גבוהה הפעילים/ות במחקר, ולפחות אחד/ת מהם חבר/ת סגל באוניברסיטה (כל זאת, בהתאם לנדרש בהחלטת המועצה בדבר לימודים לתואר שני עם תזה במכללות). היקף עבודת התזה יהיה עד 80 עמודים (22,000 סימני דפוס).
תלמיד/ה שנבחר/ה למסלול המחקרי ולא הגיש/ה עבודת תזה ת/יוכל להשלים קורסים חסרים לצורך קבלת M.A לא מחקרי עד שנתיים מיום סיום הלימודים בתוכנית.
 

מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים במסלול המחקרי
שנה א' - 
תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית.

שנה א'*
6 קורסי חובה מבואיים                 6 ש"ש =          12 נ"ז
4 קורסי בחירה מבואיים               4 ש"ש =          8 נ"ז
2 סמינרים                                    4 ש"ש =          8 נ"ז
_________________________________________
סה"כ                                       14 ש"שש =    28 נ"ז
 
* תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית.
 
שנה ב'
 
2 קורסים מתקדמים                   2 ש"ש =           4 נ"ז
1 קורס בחירה                           1 ש"ש   =         2 נ"ז
2 סמינרים                                 4 ש"ש =           8 נ"ז
פרויקט גמר                               1 ש"ש =           6 נ"ז
_________________________________________
סה"כ                                       8 ש"שש =        20 נ"ז
 
 
סה"כ לימודי התכנית במסלול המחקרי: 22 ש"ש = 48 נ"ז.
עמידה בדרישות פרויקט גמר והתזה מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים.
 
 
מבנה תכנית הלימודים במסלול הלא מחקרי
 
שנה א'*
 
6 קורסי חובה מבואיים               6 ש"ש =          12 נ"ז
4 קורסי בחירה מבואיים             4 ש"ש =          8 נ"ז
2 סמינרים                                 4 ש"ש =          8 נ"ז
_________________________________________
סה"כ                                      14 ש"שש =    28 נ"ז
 
* תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית
 
שנה ב'
 
2 קורסים מתקדמים                  2 ש"ש =           4 נ"ז
3 קורסי בחירה                         3 ש"ש =           6 נ"ז
2 סמינרים                                4 ש"ש =           8 נ"ז
פרויקט גמר                              1 ש"ש =           6 נ"ז
_________________________________________
סה"כ                                        10 ש"שש =    24 נ"ז
 
 
סה"כ לימודי התכנית במסלול הלא מחקרי: 24 ש"ש = 52 נ"ז.
עמידה בדרישות פרויקט הגמר מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים.
 

לעיון ברשימת הקורסים, פירוט הקורסים מכל סוג ולתכני הקורסים יש לעיין בשנתון המחלקה.