עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4968743Urban innovationטרנר מייק, פרופ' אדר'ב'ו' 09:00-10:302.0
730772021היסטוריה אינטלקטואלית של העיר המודרניתקליין יוסי, ד"ר אדר'עיוני עיצוב אורבניב'ד' 12:00-13:302.0
730772031המחשבה התכנוניתרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניב'ד' 10:00-11:302.0
58702719המרחב הציבורי בעיר הישראליתורבקל אלס, ד"ר אדר'ב'ד' 12:00-13:302.0
98766טבע עירונירוזנברג אליסה, פרופ'א'ו' 09:00-12:004.0
730772175כלים גרפיים וGISשלום אורי, אדר'א'ד' 12:00-13:30.0
730772039מרכז ופריפריה: מרחב, לאומיות, קולוניאליזם, גלובליזציהברגר תמר, ד"רלא' 14:00-17:004.0
730771064ניהול וממשק העיר אלנקין לינורא'ד' 10:00-11:302.0
730772174ניהול וממשק העיר ברובין נועה, ד"רא'ד' 10:00-11:302.0
730772046סדנת פרויקט גמרברגר תמר, ד"רב'ו' 10:00-13:00.0
730772050סטודיו אסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 14:00-20:306.0
730772050סטודיו אשלום אורי, אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו באסיף עדי, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו בבר-סיני קרן לי, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו במנור עופר, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו ברוזנברג אליסה, פרופ'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גאפרת צבי, פרופ' אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גורבקל אלס, ד"ר אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו געבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
דפים: 1 2 >