עיצוב אורבני: קורס

מבוא לעיצוב אורבני

730771064
מנור עופר, אדר', סמסטר א', יום ו', 12:30-14:00
2.0
התפתחותו ומיסודו של העיצוב העירוני כדיסציפלינה במהלך השישים השנים האחרונות התרחש על רקע תהפוכות רבות בגישות ותפיסות עולם במדעי החברה ובשדות העיצוב, שעל שניהם הוא נשען. מתוך כך, עד היום תחום זה נעדר הגדרה מוסכמת ומגובשת, ומצוי במאבק מתמשך ל'תפיסת מקומו' במערך הכוחות הפועלים בגיבוש דמותה של העיר. על רקע זה, הקורס יתחקה אחר ה'קול הייחודי' של העיצוב האורבני, תוך סקירה של התפיסות, העמדות, מושגי היסוד והעקרונות של התחום. הקורס יתבסס על מקורות למדניים כמו-גם על מקרי בוחן מרחבי העולם ומהפרקטיקום בירושלים, ויכלול סיור לימודי באורך שיעור כפול במרכז העיר.