עיצוב אורבני: קורס

איך עושים דברים עם מפות: המקרה הישראלי

730772038
ברגר תמר, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 09:00-12:00
4.0
מיפוי הוא פעולה של ברירה וחיבור – זו נקודת המוצא לקורס שיעסוק באחד הכלים האפיסטמולוגיים החשובים שבנמצא. נדון במושג עצמו ככלי פרשני וככלי מעצב מציאות ונבחן שורה של מיפויים גיאו-פיזיים, מדיניים וחברתיים, היסטוריים ובני זמננו בהקשר עולמי ובדגש על המקרה הישראלי. לצד בחינה ביקורתית של שורת מיפויים קיימים ניצור מתווים למיפויים אלטרנטיביים בהקשר הישראלי. הנושאים: מבוא מושגי (ממפים וממופים, תחומי המיפוי, סוגי המיפוי), מיפוי גיאו-פיזי (אקלים, סביבה), מיפוי מדיני (גבולות, ההיסטוריה של המקרה הישראלי), מיפוי אתנו-גיאוגרפי (שלטון ואזרחים, זיקות כלכליות, פורמלי/א-פורמלי).