עיצוב אורבני: קורס

מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישים

730772179
אפל נעה, אדר', סמסטר א', יום ד', 13:00-18:45
בלבן עמיר, סמסטר א', יום ד', 13:00-18:45
מטר אדווה, אדר', סמסטר א', יום ד', 13:00-18:45
3.0
המעבדה תתמקד בבחינה של עירוניות פרוורית בישראל משנות ה-80 של המאה העשרים ועד ימינו, תוך דגש על שיטות וכלי מיפוי. נתחקה אחר מאפייניו הטיפוסיים של דפוס זה של עירוניות ותפיסות המגורים, תעסוקה ופנאי שהוא מניח, הנוגעות הן ליחידים והן לקהילות. סבבי הניתוח יבקשו לחרוג מהדיונים הכמותניים, הטכניים והצרכניים הרווחים ולמפות במבט רחב את התופעה על היבטיה התכנוניים, הצורניים, הכלכליים-חברתיים, הפרוגרמטיים וההיסטוריים. הצלבת נקודות מבט אלה תשמש לזיהוי מאפייניו התכנוניים הייחודיים של המרחב, על יתרונותיהם, חסרונותיהם וההזדמנויות הגלומות בהם. בפרט, נבחן עירוניות פרוורית תוך ניסיון להבין ולאתגר מספר הנחות עכשוויות של התכנון העירוני-פרוורי בישראל ובהקשרים גלובליים; (1) גדילת ההיקף של הפרויקט האדריכלי והכפפתו לפרויקט עירוני בבינוי פרוורי-מתחמי (2) הבניית הפרוור תחת מודל המתחם, כיחידה בעלת עצמאות צורנית, פרוגמרטית וחברתית יחסית (3) ולבסוף, ההבחנה הדיכוטומית בין מרכז לשוליים. ביחס להנחות אלו, נבחן את תופעת העירוניות הפרוורית על ציר אחד, ציר הספקטרום העירוני המניח תצריפי כלאיים שונים על הרצף שבין מרכז לשוליים. על בסיס זה נקדם אפשרויות של מיפוי וייצוג מרחבי חלופי של התופעה ושל אסטרטגיות תכנוניות הולמות.