עיצוב אורבני: תכנית לימודים


חטיבה 1: לימודי עיצוב
א. סטודיו ופרויקט גמר:
בחטיבה זו עוסקים הסטודנטים במשך ארבעה סמסטרים בעיצוב ותכנון סוגיות אורבניות שונות. לימוד זה נעשה מתוך הבנה שלצד המימד הפרופסיונאלי של העשייה, יש משמעות אקדמית הנובעת מתוך עשייה זו.
ב.  תשתיות בעיצוב אורבני:
אל לימודי הסטודיו מצורפים מקצועות התמך של תשתית עירונית, איכות הסביבה, כלכלה עירונית, G.I.S ומערכות מחשוב תלת- ממדיות, תיאוריות ומודלים בארגון העיר, כנושאים המזינים את עבודת הסטודיו באופן שוטף.

חטיבה 2: תיאוריה והיסטוריה של העיר
א. לימודים עיוניים
קורסי ליבה (חובה) ובחירה: הקורסים נבחרו בשל הרצון לדון בעיר כתופעה היסטורית תרבותית,חברתית וכלכלית ולעסוק בפרדיגמות התכנוניות שנהגו במאתיים השנים האחרונות.
ב. סמינרים
מאפשרים התעמקות בנושאים ממוקדים המהווים חלק מהפן העיוני של הלימוד ועוסקים בנושאים מגוונים כגון ירושלים-כתופעה היסטורית, אוניברסאלית, קונפליקטואלית וכעיר שאיננה שייכת רק לתושביה; העיר המודרנית כתופעה פוליטית, תרבותית וחברתית.

בנוסף, סדרת הרצאות אורח בתחומים מגוונים תינתן אחת לשבועיים וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).

סיכום מבנה התוכנית
חטיבה 1 - לימודי עיצוב:
סטודיו ופרויקט גמר, 24 נ"ז 
תשתיות בעיצוב אורבני(Impact & Implementation)  , 4   נ"ז

חטיבה 2 - תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר 
לימודים עיוניים, 6  נ"ז 
סמינרים, 12 נ"ז

סה"כ 46 נ"ז 

התכנית שהורחבה מיועדת לאדריכלים ולאדריכלי נוף וכן לבוגרי תואר ראשון בתחומים קשורים כגון: ארכיאולוגיה, תולדות האמנות, עיצוב, גיאוגרפיה, פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, משפט, לימודי הסביבה וקיימות, בכפוף לעמידה בתנאי סף ובלימודי השלמה.

לפירוט הקורסים של שנה א' ושנה ב' יש לעיין בשנתון