עיצוב אורבני: תקנונים ונהלים

 

תקופת הלימודים
משך הלימודים, כולל פרויקט גמר או עבודת גמר הינו ארבעה סמסטרים.
הלימודים מתקיימים בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14 ירושלים.
הלימודים יתקיימו בימים רביעי ושישי.
 
פריסת לימודים
תכנית הלימודים לתואר שני ניתנת לפריסה של עד 4 שנות לימוד. עבור תכנית חלקית ישלם הסטודנט לפי נקודות זיכוי. סטודנט שבחר בפריסת לימודים החל מהשנה הראשונה לתואר יחויב להצטרף במהלך שנה זו לשיעורי הסטודיו.
 
היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 46 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר או עבודת גמר.
 
דרישות התכנית לקבלת תואר מוסמך בעיצוב אורבני
  1. צבירת 46 נקודות זיכוי אקדמיות במסגרת קורסי התוכנית.
  2. מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית לרבות השתתפות במהלך השנתיים הראשונות ללימודים בסדרת ההרצאות של התכנית שתיערך אחת לשבועיים-שלושה
  3. השתתפות בשנה ב' בסדנת תזה אחת לשבועיים לאורך שנה ב'.
  4. עמידה בכל מטלות הקורסים שפורטו לעיל, על פי לוח הזמנים הנדרש על ידי המרצים. דרישות אלה כוללות הכנת ביבליוגרפיה, הגשת עבודות ביניים ועבודות מסכמות בכתב.  
    הגשת 2 עבודות בהיקף סמינר מתוך 3 קורסי הסמינר הנלמדים במהלך התכנית.
  5. קבלת ציון 75 לפחות בשיעורי הסטודיו וציון ממוצע של 75 לפחות בשאר קורסי התכנית.
  6. קבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכלל קורסי התכנית
  7. תשלום מלוא שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים כפי שנקבעו על ידי האקדמיה.
  8. החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט והשייכים לאקדמיה.
 הצטיינות בלימודים
ממוצע הציונים יכלול את כל הקורסים שנלמדו במהלך התואר השני.
הצטיינות יתרה - תינתן לסטודנט שממוצע ציוניו הנו 95 ומעלה.
הצטיינות - תינתן לסטודנט שממוצע ציוניו הנו 90 ומעלה. במידה ולא יהיה סטודנט כזה תינתן הצטיינות לחלק העליון של 5% מהסטודנטים הראשונים בתנאי שממוצע ציוניהם יהיה מעל 85
 
 
 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
בסוף שנה א' תבדוק ועדת הציונים את מצבם הלימודי של הסטודנטים. לצורךמעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט לקבל ציון של 75 לפחות בקורסי הסטודיו, ציון ממוצע של 75 לפחות בשאר הקורסים ולהשלים שני שליש מחובותיו בחטיבה השנייה בתוכנית - תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר.
על בסיס גיליון ציוניו של הסטודנט ועמידתו בדרישות הנ"ל תקבע ועדה אקדמית עליונה אתהמשך לימודיו. כמו כן בסמכות הועדה במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראהשל התכנית להעביר סטודנט לסטטוס "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"להבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיו כגון: דרישה לחזרה על קורסים, הגשתתיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה. בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו שלהסטודנט. הועדה תוכל להחליט להסיר סטטוס "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחדנוסף או להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו.
 
ציוני סטודיו
0-64      נכשל
65-74   ממשיך על תנאי
75-94   עובר
 
מועד הגשה מיוחד
השלמת חובות בקורס/סטודיו (שלא הושלמו מסיבות כגון מילואים או מחלה) תאושר לאחר הגשת מכתב לוועדת הוראה. בקשה זו חייבת לכלול המלצת המרצה האחראי על הקורס/סטודיו, ויש להגישה מיד עם שובו של הסטודנט ללימודים.
 

פרסים ומלגות

מלגות הצטיינות בלימודים לשנה ב':
מדי שנה יוענקו מספר מלגות לסטודנטים מצטיינים במיוחד על סמך הישגיהם בלימודים בשנת הלימודים הקודמת. גובה המלגה יקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות בכל שנה.
קריטריונים: המלגה תינתן על סמך הישגים לימודיים בלבד
זכאים למלגה סטודנטים מן המניין אשר עמדו בכל הקריטריונים למעבר משנה א' ל-ב' ללא חובות אקדמיים בלימודים העיוניים והמעשיים.
המלגה יכולה להינתן בנוסף למלגת סיוע בשכר לימוד על בסיס סוציו אקונומי.
הרכב ועדת המלגות:הסטודנטים יאותרו, יומלצו וידורגו ע"י וועדת ההוראה של התכנית בתיאום עם וועדת המלגות של האקדמיה.

 

מלגות דיקנאט הסטודנטים
קבלת מלגות על רקע התנדבות חברתית ועל רקע סוציו-אקונומי פתוחה בפני סטודנטים בתכנית התואר השני באמצעות דיקנאט הסטודנטים:
מלגות על בסיס זכאות כלכלית - הזכאות נבדקת על בסיס הכנסה לנפשומאושרת על ידי ועדת המלגות. לאחר בדיקת הזכאות מוענקות המלגות בדרגותשונות של חלקיות שכר הלימוד.

הלוואה מקרן בצלאל -  האקדמיה מאפשרת מתן הלוואות בגובה של מחצית משכר הלימוד.
קרן מלגות אייסף- קרן אייסף הבינלאומית תומכת בסטודנטים הנבחרים עלבסיס הישגים אקדמיים, מעורבות חברתית ומצב כלכלי. חברי התכנית נדרשיםלפעילות חברתית בהיקף של 4 שעות שבועיות ובנוסף, עליהם להשתתף במפגשיהכשרה ותכנית עיונית שנועדה לפתח מנהיגות חברתית. על פי דרישות הקרן, זכאים לפעול במסגרת הקרן רק סטודנטים אשר הגישו בקשה לקבלת מלגת סיועמבצלאל ונמצאו זכאים למלגה.
פר"ח - פעילויות פר"ח כוללות מספר רב של תוכניות באזורים שונים בארץ.
 
אפשרויות נוספות לקבלת מלגה יפורסמו בהמשך.