עיצוב אורבני: תקנונים ונהלים

 

היקף ותקופת הלימודים
משך הלימודים, כולל פרויקט גמר, הינו ארבעה סמסטרים.
הלימודים יתקיימו בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14 ירושלים, בימי רביעי ושישי.
הדרישות הלימודיות כוללות 46 נ"ז, מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר.
 
דרישות מעבר משנה לשנה
1. צבירת 46 נ"ז אקדמיות במסגרת קורסי התוכנית.
2. מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית לרבות השתתפות במהלך השנתיים הראשונות ללימודים בסדרת ההרצאות של התכנית.
3. השתתפות בשנה ב' בסדנת פרויקט גמר: פרויקט גמר אחת לשבועיים לאורך שנה ב'.
4. עמידה בכל מטלות הקורסים שפורטו לעיל, על פי לוח הזמנים הנדרש על ידי המרצים. דרישות אלו כוללות הכנת ביבליוגרפיה, הגשת עבודות ביניים ועבודות מסכמות בכתב.
5. הגשת 2 עבודות בהיקף סמינר מתוך 3 קורסי הסמינר הנלמדים במהלך התכנית (חובת הגשת עבודת סמינר במסגרת סמינר ירושלים ועבודת סמינר נוספת לבחירה ובתאום המרצה).
6. קבלת ציון 75 לפחות בשיעורי המעבדות.
7. קבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכלל קורסי התכנית.
8. החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט ושייכים לאקדמיה.
 
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
בסוף שנה א' תבדוק ועדת הציונים את מצבם הלימודי של הסטודנטים. לצורך מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט לקבל ציון של 75 לפחות בקורסי המעבדה, ציון ממוצע של 75 לפחות בשאר הקורסים והשלמת שני שליש מחובותיו בחטיבה השנייה בתוכנית "תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר".
על בסיס גיליון ציוניו של הסטודנט ועמידתו בדרישות הנ"ל תקבע ועדה אקדמית עליונה את המשך לימודיו. כמו-כן, בסמכות הועדה, במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראה של התכנית להעביר סטודנט למעמד "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"ל הבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיות כגון: דרישה לחזרה על קורסים, הגשת תיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה.
בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו של הסטודנט. הועדה תוכל להחליט להסיר מעמד "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחד נוסף או להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו.

מקרא ציוני מעבדה
0-64  נכשל
65-74  ממשיך על תנאי
75-94 עובר
 
מדיניות איחור בהגשת מטלות הקורס
- לא ניתן להגיש באיחור מטלות המוגדרות כמבחן בית. סטודנט שמסיבה כלשהי לא יעמוד במועד הגשת מבחן הבית במועד א' ראשי לגשת למועד ב'.
- עבודות/סמינר: במקרים חריגים, יש להעביר בקשה להגשה באיחור. על הבקשה להגיע לרכזת התכנית לפני מועד ההגשה בפועל. אישור הבקשה מותנה באישור ועדת ההוראה של התכנית ומרצה הקורס.
- איחור שאינו מוצדק(בלי בקשה מראש) יגרום להורדה של 5% מהציון לכל יום איחור. איחור שאינו מוצדק ואינו מאושר, של יותר משבוע יגרום לביטול הציון והסטודנט יתבקש לחזור על הקורס בתשלום.
- אי הגשת עבודה בקורס תוביל לרישום מחדש בתשלום בשנת הלימודים העוקבת. במידה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס אחר ולעמוד בדרישות הקורס כשאר הסטודנטים.