עיצוב אורבני: תקנונים ונהלים

 

תקופת הלימודים
משך הלימודים, כולל פרויקט גמר או עבודת גמר הינו ארבעה סמסטרים.
הלימודים מתקיימים בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14 ירושלים.
הלימודים יתקיימו בימים רביעי ושישי.
 
 
היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 46 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר או עבודת גמר.
 
דרישות התכנית לקבלת תואר מוסמך בעיצוב אורבני :

1. צבירת 46 נקודות זיכוי אקדמיות במסגרת קורסי התוכנית.
2. מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית לרבות השתתפות במהלך השנתיים הראשונות ללימודים בסדרת ההרצאות של התכנית שתיערך אחת לשבועיים-שלושה
3. השתתפות בשנה ב' בסדנת תזה: פרויקט גמר אחת לשבועיים לאורך שנה ב'.
4. עמידה בכל מטלות הקורסים שפורטו לעיל, על פי לוח הזמנים הנדרש על ידי המרצים. דרישות אלה כוללות הכנת ביבליוגרפיה, הגשת עבודות ביניים ועבודות מסכמות בכתב.
הגשת 2 עבודות בהיקף סמינר מתוך 3 קורסי הסמינר הנלמדים במהלך התכנית (חובת הגשת עבודת סמינר במסגרת סמינר ירושלים + עבודת סמינר נוספת לבחירה ובתאום המרצה).
5. קבלת ציון 75 לפחות בשיעורי הסטודיו.
6. קבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכלל קורסי התכנית.
7. החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט והשייכים לאקדמיה.


תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

בסוף שנה א' תבדוק ועדת הציונים את מצבם הלימודי של הסטודנטים. לצורך מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט לקבל ציון של 75 לפחות בקורסי הסטודיו, ציון ממוצע של 75 לפחות בשאר הקורסים ולהשלים שני שליש מחובותיו בחטיבה השנייה בתוכנית - תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר.
על בסיס גיליון ציוניו של הסטודנט ועמידתו בדרישות הנ"ל תקבע ועדה אקדמית עליונה את המשך לימודיו. כמו כן בסמכות הועדה במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראה של התכנית להעביר סטודנט לסטטוס "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"ל הבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיו כגון: דרישה לחזרה על קורסים, הגשת תיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה. בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו של הסטודנט. הועדה תוכל להחליט להסיר סטטוס "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחד נוסף או להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו. 
 
ציוני סטודיו
0-64  נכשל
65-74  ממשיך על תנאי
75-94   עובר
 
מדיניות איחור בהגשת מטלות הקורס
-- לא ניתן להגיש באיחור מטלות המוגדרות כמבחן בית, סטודנט שמסיבה כלשהי לא יעמוד במועד הגשת מבחן הבית במועד א' ראשי לגשת למועד ב'.
- עבודות/עבודות סמינר- במקרים חריגים, יש להעביר בקשה להגשה באיחור, על הבקשה להגיע לרכזת התכנית לפני מועד ההגשה בפועל. אישור הבקשה מותנה באישור ועדת ההוראה של התכנית ומרצה הקורס
- איחור שאינו מוצדק(בלי בקשה מראש) יגרום להורדה של 5% מהציון לכל יום איחור. איחור שאינו מוצדק ואינו מאושר, של יותר משבוע יגרום לביטול הציון והסטודנט יתבקש לחזור על הקורס בתשלום.
- אי הגשת עבודה בקורס תוביל לרישום מחדש בתשלום בשנת הלימודים העוקבת, במידה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס אחר ולעמוד בדרישות הקורס כשאר הסטודנטים.


פרסים ומלגות

מלגות הצטיינות בלימודים לשנה ב':
מדי שנה יוענקו מספר מלגות לסטודנטים מצטיינים במיוחד על סמך הישגיהם בלימודים בשנת הלימודים הקודמת. גובה המלגה יקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות בכל שנה.
קריטריונים: המלגה תינתן על סמך הישגים לימודיים בלבד
זכאים למלגה סטודנטים מן המניין אשר עמדו בכל הקריטריונים למעבר משנה א' ל-ב' ללא חובות אקדמיים בלימודים העיוניים והמעשיים.
המלגה יכולה להינתן בנוסף למלגת סיוע בשכר לימוד על בסיס סוציו אקונומי.
הרכב ועדת המלגות:הסטודנטים יאותרו, יומלצו וידורגו ע"י וועדת ההוראה של התכנית בתיאום עם וועדת המלגות של האקדמיה.

 

מלגות דיקנאט הסטודנטים
קבלת מלגות על רקע התנדבות חברתית ועל רקע סוציו-אקונומי פתוחה בפני סטודנטים בתכנית התואר השני באמצעות דיקנאט הסטודנטים:
מלגות על בסיס זכאות כלכלית - הזכאות נבדקת על בסיס הכנסה לנפשומאושרת על ידי ועדת המלגות. לאחר בדיקת הזכאות מוענקות המלגות בדרגותשונות של חלקיות שכר הלימוד.

הלוואה מקרן בצלאל -  האקדמיה מאפשרת מתן הלוואות בגובה של מחצית משכר הלימוד.
קרן מלגות אייסף- קרן אייסף הבינלאומית תומכת בסטודנטים הנבחרים עלבסיס הישגים אקדמיים, מעורבות חברתית ומצב כלכלי. חברי התכנית נדרשיםלפעילות חברתית בהיקף של 4 שעות שבועיות ובנוסף, עליהם להשתתף במפגשיהכשרה ותכנית עיונית שנועדה לפתח מנהיגות חברתית. על פי דרישות הקרן, זכאים לפעול במסגרת הקרן רק סטודנטים אשר הגישו בקשה לקבלת מלגת סיועמבצלאל ונמצאו זכאים למלגה.
פר"ח - פעילויות פר"ח כוללות מספר רב של תוכניות באזורים שונים בארץ.
 
אפשרויות נוספות לקבלת מלגה יפורסמו בהמשך.