07.8.20

Artwork

Academics > Bachelor Degree > Screen Based Arts

Screen-Based Arts Department

Screen Based Arts 2017 Graduate Works
Maya Yavin, Malka, Malka
, 2017, Graduated 2017, Screen-Based Arts


maya.yavin@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ra2ZFFERF1k&t=7s

Maya Yavin
Graduated 2017
Malka, Malka
2017