16.7.19

Artwork

Studies > Bachelor Degree > Screen Based Arts

Screen-Based Arts Department

Screen Based Arts 2017 Graduate Works
Stav Eitan, No name to flourish
, 2017, Graduated 2017, Screen-Based Arts


stavclaire@gmail.com
 
https://vimeo.com/staveitan

Stav Eitan
Graduated 2017
No name to flourish 
2017