בקשה למלגה - טופס מקוון

 תשע"ח 2017-2018

הנחיות להגשת בקשה למלגת סיוע של בצלאל:

יש לעיין בהוראות להגשת המלגה. בתוך ההוראות יש רשימה של המסמכים הנדרשים וכן את הפרטים שיש למלא בטופס המקוון שלמטה.  מומלץ לרשום לעצמך את הנתונים ולאסוף את המסמכים הדרושים לפני תחילת מילוי הטופס כדי לחסוך זמן.

הוראות לעיון ולהדפסה

רשימת מסמכים נלווים

לתשומת לב:
טופס שחסרים בו שדות חובה לא יישלח. 
טופס ללא  כל המסמכים הנלווים הדרושים לא יטופל.
יש לצלם או לסרוק את המסמכים הנלווים ולהשאיר עותק אצלך.

את כל המסמכים הנלווים יש להגיש אישית למשרד דקנאט הסטודנטים, קומה 8 קמפוס הר הצופים, או לשלוח בדואר רשום לכתובת:
דקנאט הסטודנטים (לידי איידן נפתלי)
בצלאל, הר הצופים, ת.ד. 24046, ירושלים 91240.

את הבקשות ניתן להגיש בשני מועדים:

מועד א' להגשת הבקשה : עד 12/8/2018 . תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה תינתנה בחודש הראשון ללימודים.

למתקבלים במועדים מאוחרים או במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה למלגה במועד ב' עד 28/10/2018 תשובות לבקשות שהוגשו במועד זה  תינתנה בתחילת סמסטר ב'.

* לצערנו לא נוכל לדון בבקשות שתתקבלנה לאחר מועד ב'.
* חשוב להקפיד ולוודא שהגשתם את כל המסמכים. לא נוכל לדון בבקשה עם מסמכים חסרים.

סטודנטים שיתקבלו ללימודים במועד מאוחר, יוכלו להגיש את הבקשה תוך חודש מיום קבלתם.

במילוי הטופס הנך גם מצהיר/מצהירה ש:

הנתונים שציינתי בשאלון הם מלאים, נכונים ומדויקים, ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או חלקיים תגרום לביטול זכאותי למלגה ולהחזר מיידי לבצלאל של כל תשלום שקבלתי בתוספת הצמדה וריבית וכן לנקיטת צעדים משמעתיים בהתאם לתקנון הסטודנטים.
אני מייפה את כוחה של האקדמיה לבדוק את הפרטים שמסרתי בטופס זה ע"י תשאול נוסף מעבר למפורט בטופס הנ"ל או בכל דרך אחרת שתראה לה.
אני מתחייב/ת להודיע למשרד דקנאט הסטודנטים על כל שינוי באחד מן הפרטים שמולאו בטופס זה, מיד עם קרות השינוי .
כמו כן, האקדמיה רשאית להתנות את קבלת המלגה בכתיבת מכתבי תודה לתורמים, בהתנדבות למען הקהילה ובהשתתפות בטקסים מעת לעת על פי הנדרש.
ידוע לי כי אם לא אקיים תנאים אלה כפי שאתבקש, האקדמיה רשאית לחלט את המלגה גם לאחר קבלתה.

 

/ /
 
 
מצב כלכלי - מבקש המלגה
חשבונות בנק (סטודנט) יש לציין לגבי כל חשבון את שם/שמות בעל החשבון, מס' חשבון, שם הבנק שם ומספר סניף)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרטים לגבי שירות צבאי
 
 
 
 
/ /
פרטים של הורי המבקש
-------------------------------------------
פרטי בן/בת זוג לסטודנט נשוי/אה
בסעיף זה ניתן להבהיר נסיבות אישיות שלא נמצא להן מקום בטופס הבקשה