לסטודנטים > חילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים

האקדמיה בצלאל מעודדת קשרים עם מוסדות מקבילים בעולם, ומאפשרת לסטודנטים מצטיינים, במעמד מן המניין, להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים. תכנית זו מאפשרת לסטודנטים להקדיש סמסטר אחד ללימודים באקדמיה מקבילה בעולם ולהיחשף לסגל מרצים ולסטודנטים מתרבויות אחרות, כמו גם לנעשה בתחומי האמנות והעיצוב בעולם.

כנס הסברה למתעניינים בחילופין בשנה"ל תשפ"א (השנה הבאה) יתקיים ב 1.12. פרטים והזמנה כאן

מידע כללי

תכנית החילופים פתוחה לסטודנטים בשנתם השלישית בכל המחלקות לתואר ראשון ולסטודנטים בשנתם הרביעית במחלקה לארכיטקטורה. חילופי הסטודנטים יתקיימו בשני הסמסטרים (אלא אם נקבע אחרת על ידי המחלקה).
בתוכניות התואר השני, סטודנט יכול להקדיש סמסטר אחד בשנה השנייה ללימודיו באקדמיה מקבילה בעולם. בתוכנית התואר השני באמנויות ניתן לצאת לחילופים רק בסמסטר א' של השנה השנייה. בתוכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי, סטודנט המעוניין לצאת לחילופים יוכל לצאת רק בשנתו השנייה, לא יוכל להירשם לפרויקט מסכם באותה שנה ויהיה עליו לפרוס את לימודיו על פני יותר משנתיים.

מכסת הסטודנטים שיומלצו על-ידי המחלקה בכל שנה לא תפחת מ-20% מגודל המחזור. מכסת היוצאים לחילופים תיקבע סופית בהתאם לאפשרויות שיבוץ הסטודנטים במוסדות המקבילים בחו"ל.

סטודנט המשתתף בתכנית חילופי הסטודנטים משלם ביטוח לאומי ושכר לימוד לאקדמיה ואינו משלם כל שכר לימוד למוסד אליו הוא מתקבל במסגרת החילופים, מלבד הוצאות עבור חומרים, ציוד, מעבדה, ביטוח ודמי הרשמה כנדרש על-ידי המוסד בו מתקיימים לימודיו.

מסגרת החילופים היא לסמסטר אחד בלבד. בתום תקופת החילופים מתחייב הסטודנט לחזור לאקדמיה. לא ניתן לצאת לשנת חופש מיד לאחר תקופת החילופים.

סטודנט המבקש לצאת לחילופים חייב ללמוד שנת לימודים אקדמית מלאה:
• סטודנט שיצא לחילופים בסמסטר א' מחוייב לשוב ללימודיו בסמסטר ב' באקדמיה.
• סטודנט שיצא לחילופים בסמסטר ב' מחוייב לשוב ללימודיו באקדמיה בסמסטר א' בשנת הלמודים העוקבת.

סטודנט אשר יפסיק את לימודיו בתום תקופת החילופים, ויבקש בעתיד לשוב ללימודים בבצלאל, לא יוכרו נקודות הזכות אשר נצברו בתקופת החילופים וחזרתו תהיה מותנת בהמלצת ועדת הוראה ובאישור ועדה אקדמית עליונה

הליכי הגשת הבקשה ובחירת המועמדים

סטודנט המבקש להשתתף בתכנית יפנה את בקשתו למזכירות המחלקה במועדים אשר יפורסמו. הבקשה תכלול רישום של ארבע עדיפויות לשיבוץ במסגרת תכנית חילופי הסטודנטים. רישום העדיפויות לשיבוץ נעשה מתוך רשימת בתי הספר אשר בינם ובין בצלאל קיים הסכם חילופי סטודנטים. מידע על בתי הספר ניתן להשיג בספריית האקדמיה ובאתר האינטרנט של האקדמיה באמצעות קישורים לאתרי המוסדות השונים.
בכל מחלקה תבחר ועדת ההוראה ועדת משנה מטעמה, אשר תורכב משני מרצים לפחות, ואשר תפקידה יהיה למיין את המועמדים ליציאה לחילופי סטודנטים. הוועדה תכלול לפחות חבר סגל אחד. לא ניתן לשנות את הבקשה לאחר הגשתה.
הקריטריונים לבחירת הסטודנטים המתאימים (תוכניות התואר הראשון)
קריטריון חובה (מהווה 60% מהשקלול הכללי):
ממוצע ציונים בשלושה הסמסטרים שקדמו להגשת הבקשה (בכפוף לאילוצי הלוח האקדמי).
קריטריוני רשות (מהווים 40% מהשקלול הכללי):
א. ציון על הגשת פורטפוליו.
ב. ציון שיינתן ל"הצהרת הכוונות" של הסטודנט.
ג. קריטריון נוסף על-פי החלטת ועדת ההוראה המחלקתית.
הוועדה תיתן ציון עבור כל אחד מן הקריטריונים המשמשים לבחירת המועמדים לחילופי סטודנטים. בגמר עבודתה תשקלל הוועדה את כל מרכיבי הציון ותדרג אותם על-פי גובה הציונים. על-פי המכסות שנקבעו למחלקה תוכן רשימה: "התקבל", "נדחה" ו"לא עבר את תנאי הסף".

"תנאי סף"
א. סטודנט פעיל בסטטוס "מן המניין" שאינו במעמד "על תנאי".
ב. הסטודנט מילא את כל חובותיו בקורסי החובה המחלקתיים.
ג. הסטודנט מילא את כל חובותיו במחלקה לתרבות חומרית וחזותית.
ד. הסטודנט הציג פטור באנגלית.
ההחלטה בנוגע ליציאה לחילופים היא בלתי הפיכה. האקדמיה רשאית לחזור בה מההחלטה רק במקרים חריגים בהם חל שינוי מהותי במצב לימודי הסטודנט או בשל בעיית משמעת שלא הייתה ידועה לוועדה בעת אישור יציאתו לחילופים. סטודנט אשר יבטל את מועמדותו לאחר הגשתה, לא יוכל לצאת לחילופי סטודנטים במהלך המשך לימודיו בבצלאל ויוטל עליו לשלם דמי טיפול בסך 500 ₪.

הכנות ליציאה
סטודנט שהתקבל לתכנית חילופי הסטודנטים משובץ על-פי עדיפויותיו ובהתאם לאפשרויות, על-ידי המשרד לקשרי חוץ וחילופי הסטודנטים. הסטודנט יקבל הודעה על שיבוצו ועל רשימת המסמכים הנדרשים ממנו לצורך קבלה במוסד אליו שובץ. בהודעה נוספת יאשר המשרד האחראי על החילופים את קבלתו / אי קבלתו למוסד.
הסטודנט מתחייב לעשות לפני צאתו לחו"ל את כל הסידורים לנסיעתו ולהשלים את החתימות והאישורים על הסכם עקרונות ונוהלי חילופי הסטודנטים שבין האקדמיה לבין הסטודנט. המסמך כולל את הסידורים הבאים:
א. אשרת כניסה לארץ היעד.
ב. אישור הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו לשנת הלימודים בה יצא הסטודנט לחילופים.
ג. אישור מן הספרייה ומחסן ציוד.
ד. טופס החתמה מחלקתי בנוגע למועדי ההגשות במקצועות המחלקתיים.
ה. טופס החתמה בנוגע למועדי הגשות לתרבות חזותית וחומרית.


בעת השהות בתכנית החילופים
על כל סטודנט, עם הגיעו לאוניברסיטת החילופים, לבנות את תכנית הלימודים לאותו סמסטר ולשלוח עותק של המערכת באמצעות פקס או דוא"ל למזכירות מחלקתו, על-מנת שתאושר על-ידי ראש המחלקה. האישור יישלח לסטודנט בחזרה על-ידי המחלקה.
תכנית הלימודים באוניברסיטת החילופים תקביל בהיקפה ובתכניה לתכנית הלימודים הנלמדת במחלקה, בכפוף למבנה הלימודים הנהוג במוסד המארח.
התנהגות בלתי הולמת של סטודנט במהלך שהותו באוניברסיטת החילופים, תידון עם שובו של הסטודנט בוועדת המשמעת המחלקתית.

קבלת זיכוי עבור קורסים שנלמדו במסגרת החילופים
על הסטודנט לתעד את העבודות שהגיש במהלך תקופת החילופים, על-מנת להראותן לראש מחלקתו, להביא עותק מהעבודות העיוניות שהוגשו וגליון ציונים המפרט את לימודיו במקום. עם שובו עליו למלא טופס דיווח על החילופים ולקבוע פגישה עם ראש המחלקה בה יציג תיק עבודות וגליון ציונים ויקבל על-פיו את נקודות הזיכוי.
ראש המחלקה מוסמך להעניק מקסימום 12 נ"ז (ללא ציון) אך יוכל לתת פחות נ"ז על-פי שיקול דעתו ובהתאם לקורסים שנלמדו ולציוניהם. מקרים חריגים יידונו בוועדה האקדמית העליונה.
הזיכוי במחלקה לתרבות חזותית וחומרית ייעשה באופן דומה, תוך הצגת העבודות שהוגשו באוניברסיטת החילופים או העתקיהן. מקרים חריגים יידונו בוועדה האקדמית העליונה.
מומלץ כי סטודנט השב מחילופים, יציג את עבודותיו והתרשמויותיו בפורום כיתתי או מחלקתי.


 לרשימת המוסדות האקדמיים בחו"ל

סטודנט המעוניין לנסוע לחילופים במוסד שאיננו מופיע ברשימה זו, נדרש לאסוף חומר רלוונטי על אותו המוסד ולהביאו לאישור ראש המחלקה. לאחר אישור ראש המחלקה יש להעביר למשרד לקשרי חוץ וחילופי הסטודנטים להמשך תאום עם המוסד. את התהליך יש להתחיל כבר עם פתיחת שנה"ל.