סיוע כלכלי בזמן הלימודים - מלגות

טופס הוראת קבע

בשאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות למרכז הפניות לסטודנט
בטל :
 02-5893291/314
או ב
מייל

לסטודנטים > שכר לימוד

שכר הלימוד – תואר ראשון ותואר שנישכר הלימוד בבצלאל נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים באוניברסיטאות. שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תשע"ז במונחי מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2016 הינו 13,698 .₪

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח, כפוף להחלטות הממשלה וייקבע ויפורסם במהלך חודש ספטמבר 2017 .

בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים לתואר ראשון הופחת במהלך שנים תש"ס תשע"ז. בשנת תשע"ז גובה שכר הלימוד לתואר – הראשון עמד על סך 10,137 ₪ )לאחר הפחתה(. על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תשע"ח יהיה על הסטודנטים לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. על סטודנטים בתוכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ"ל.
סטודנטים אזרחי חו"ל וכן סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי או ציבורי אחר, ישלמו שכר לימוד גבוה ב - 25% משכר הלימוד המלא )תוספת זו אינה חלה על מקבלי הפיקדון הצבאי וסטודנטים הממומנים ע"י משרד הקליטה).


לפרטים נוספים לגבי שכר הלימוד לפי תוכניות בתשע"ח :

לתואר ראשון

לתואר שני

בשלוחה החרדית

תשלומים נלווים :

בנוסף לשכר הלימוד נדרשים כלל הסטודנטים באקדמיה לשלם בעבור שירותים נלווים כמפורט להלן:

דמי אבטחה
גובה דמי אבטחה לשנת הלימודים תשע"ח הנו 550 .*₪
דמי האבטחה נגבים מכלל הסטודנטים באקדמיה, ללא קשר להיקף לימודיהם בכל סמסטר או לקמפוס בו הלימודים מתקיימים.
* דמי אבטחה נקבעים בהתאם לסכום הנגבה מהסטודנטים באוניברסיטה העברית. ייתכנו שינויים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

חברות באגודת הסטודנטים
גובה דמי חבר לאיגוד הסטודנטים הנו 190 ₪.
סטודנטים המבקשים שלא להצטרף לאיגוד הסטודנטים ובכך לוותר על השירותים הניתנים על ידי האיגוד, יגישו טופס וויתור המופיע באתר האינטרנט של האקדמיה )לינק לטופס מימין(, באמצעות משלוח פקס שמספרו: 5826573-02 עד ל 3.11.17 . סטודנטים אשר לא ישלחו כתב וויתור עד למועד האמור, תראה בכך האקדמיה את הסכמתם להצטרפות לאגודת הסטודנטים (לרשימת השירותים הניתנים ראה באתר איגוד הסטודנטים).

חיוב שימוש בסדנאות וחומרים כלליים
סכום החיוב משתנה בין המחלקות השונות. בנוסף לחיוב הקבוע, סטודנטים רוכשים באופן עצמאי חומרים להם יזדקקו במהלך לימודיהם. תעריפי החיוב לפי מחלקות נכון לשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ז נעים בין 100 ל 990 ש"ח. פירוט ניתן לראות בקובץ המלא.

דמי חומרים בקורסים
בחלק מהקורסים המתקיימים באקדמיה כגון: סדנאות הדפס, קורסי צילום, קורס זכוכית, הדפס קרמי וכד', יתבצע חיוב נוסף בעבור שימוש בחומרים. גובה החיוב מפורט בשנתון בפרקי המחלקות אשר יתפרסם במהלך הקיץ.

קורסי אנגלית
סטודנטים אשר נרשמים לקורסי האנגלית בבצלאל נדרשים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד עבור קורסי האנגלית ברמות נמוכות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א', זאת בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ). עלות כל קורס 1,110 ₪.
קורס אנגלית מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד (למעט קורסי הקיץ ברמה זו).

אופן תשלום שכר הלימוד

התשלום יכול להתבצע באחת משלוש הדרכים הבאות בלבד (פרוט והסברים בקובץ המלא):

1. הוראת קבע בשישה מועדי תשלום קבועים.
2. שובר לתשלום בבנק הדואר או בבנקים השונים* הכולל שכר לימוד מלא, דמי אבטחה, דמי חומרים ודמי חבר איגוד. ניתן לשלם שובר זה באמצעות הפיקדון הצבאי.
3. כרטיס אשראי* (בתוספת עמלה בגובה 2.5%) – חיוב הכולל שכר לימוד מלא מראש, דמי אבטחה, דמי חומרים ודמי חבר איגוד. לא ניתן לחלק לתשלומים.

* למשלמים שכר לימוד מלא עד לתאריך 15.9.17 תינתן הנחה בשיעור של 2.5% מגובה שכר הלימוד (ללא התשלומים הנלווים).

לתשומת לבכם:
תשלום שכר הלימוד במועדים שנקבעו, הינו תנאי לאישור מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ח. כל איחור בתשלום עלול לגרום למחיקת הסטודנט מהשיעורים אליהם נרשם. רישום מחדש לקורסים לאחר תשלום שכר הלימוד יתבצע על בסיס מקום פנוי. ביטול לימודים מתבצע אך ורק בהודעה מפורשת בכתב כמפורט בקובץ. אי תשלום שכר הלימוד אין משמעו הפסקת לימודים.

שאלות בנושא שכר לימוד יש להפנות למרכז הפניות לסטודנט .