me-story

קוד
9400258
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

מטרת הפרוסמינר ללמוד ולבחון תצורות מגוונות של סיפורת אישית (טקסטואליות ו/או חזותיות כגון: סטילס, דוקו,new documentary אינסטגרם, יוטיוב, סטוק מושן,אנימה, אנימציה תיעודית, נובלות גרפיות) כ"אוטו –אתנוגרפיות". כלומר, פיתוח הבנה מבוססת מתודה באופני המבע השונים של storytelling . הסמסטר הראשון עוסק ביצירת פלטפורמת ידע באמצעות : (1) לימוד המתודה של אוטו-אתנוגרפיה ככלי לבנית me-story (2) ניתוח ודיון בחומרים טקסטואלים, אקדמים ושאינם אקדמים, ובמגוון חומרים החזותיים. (3) מפגש עם יוצרים/ות אורחים/ות בתחום. הסמסטר השני ממוקד בפיתוח הסיפורת האישית של הסטודנטים/ית על ידי: (1) הנחיה אישית וקבוצתית המלווה את שלבי העבודה השונים ביצירת הבריפ האישי (פיתוח רעיוני, ארגון וגיבוש מסכם) . מהלך זה מלווה על ידי היוצרת הדוקמנטרית יולי כהן. (2) ביסוס הידע האקדמי והמתודה האוטו-אתנוגרפית של הבריפ האישי. העבודה המסכמת בפרוסמינר כוללת שני תצורות של בריפ: 1. בריפ אישי me-story :נושא אישי- פתוח, אינטואיטיבי ורפלקסיבי. 2. בריפ אקדמי : בחינה ופיתוח מחקרי של של מספר תימות וסוגיות מתוך הבריפ האישי באמצעות תהליך של חקירה פתוחה המבוססת על המתודה של אוטואתנוגרפיה.