תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הביניים

קוד
1023771
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

קורס זה יוקדש לעיון בתולדות האדריכלות המערבית מאז המאה החמישית לפנה"ס ועד המאה ה-14: האדריכלות היוונית, האדריכלות הרומית והאדריכלות של ימי-הביניים (האדריכלות הנוצרית-מוקדמת, האדריכלות הביזנטית, האדריכלות הרומנסקית והאדריכלות הגותית). הדיון יהיה כרונולוגי במהותו, כאשר כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האדריכלות הן לאירועים, לנסיבות, למהלכים ולהלכי הרוח התקופתיים הן לאדריכלות העבר ולמבנים קיימים. לשון אחר, היצירה האדריכלית תנותח בהקשרים השונים (פיזיים, חברתיים וכלכליים, טכנולוגיים ומדעיים, מדיניים ודתיים, תרבותיים ואמנותיים) שבהם נעשתה ושאליהם נועדה, מזה, וכחוליה בשרשרת של תולדות האדריכלות, מזה. את הקורס כולו יפתח דיון כללי במהותם של לימודי תולדות הארכיטקטורה במסגרת של לימודי ארכיטקטורה (באקדמיה לאמנות ועיצוב). הדיון בכל אחד מהפרקים ייחתם בהפניית מבט ליצירות אדריכלות מן העת החדשה (ואף זו העכשווית) השואבות השראה מן הפרק האמור. מטרתו של מהלך זה היא להציג את מעשה האדריכלות כמי שמושפע מהמורשת האדריכלית (של העבר) והשיח האדריכלי (של ההווה), מחד גיסא, ומשפיע על מהלכים אדריכליים ותרבותיים (של העתיד), מאידך גיסא. לצד העובדה שהקורס מחויב להיבט ההיסטורי-כרונולוגי, ינוצל כל אחד מהפרקים לדיון בסוגיה מהותית כלשהי ללימוד תולדות הארכיטקטורה, בפרט, והתרבות החזותית, בכלל (למשל: יחסי-גומלין בין אדריכלות לאמנות ובין אדריכלות למרחב הבנוי/ הנופי; פונקציה וסמל; היסטוריה ואקטואליה; הלוקאלי, הגלובאלי והגלוקאלי; מסורת וחידוש או: מקור ומקוריות; מהותו של קאנון – בין הגדרה, קבלה וערעור). מן הטעם הזה, עיקרה של ביבליוגרפיית החובה מושתת על התייחסות לתופעות תרבותיות רחבות, הנגזרות מן העיון בכל אחד מן הפרקים ההיסטוריים. ביבליוגרפיית הרשות, לעומתה, מספקת הרחבה לדיון ההיסטורי עצמו. סילבוס מפורט יפורסם באתר המלווה את הקורס ויגובה במצגות ובפריטי ביבליוגרפיית החובה.