מוצרים, צריכה וקיימות: עקרונות לפעולה עיצובית מקיימת

קוד
1700725
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בהיבטים ובהשלכות של תרבות הצריכה וה-Throwaway Society. נלמד על האופן שבו התפתחה תרבות הצריכה בת ימינו על חברת הצריכה. נדון בהשפעות הסביבתיות של דפוסי הייצור והצריכה הקיימים במגוון תחומים (מזון, פלסטיק, אופנה ועוד) ולבסוף נעזר בכלים, מתודולוגיות ועקרונות של חשיבה עיצובית כדי לזהות ולאתר כיצד השפעות הללו באות לידי ביטוי בדיסציפלינה של כל אחד.ת מאיתנו וכיצד נוכל להתערב בהן. הקורס המוצע ינוע בציר של בין החשיפה למורכבות הבעיות הסביבתיות מחד, ובין המורכבות של הפתרונות מאידך. כאשר המטרה תהיה לתת מענה לאתגרים ספציפיים ולפרוט אותם לכדי פעולות קונקרטיות, תוך הקניית אסטרטגיות עיצוביות ודרכי חשיבה שיוטמעו בעבודת היום יום של המעצבים.