אנגלית מתקדמים ב שלוחה

קוד
1000082
שעות אקדמיות
45
נ"ז
0
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 8:30 - 10:00