חיבור בין יוצר ליצירה ב

קוד
33008
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 8:30 - 10:00