שפת האיור א

קוד
20011
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:15 - 13:15