המחשה ב'

קוד
20009
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00