אמנות ישראלית

קוד
1000011
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:15 - 13:45