פורום כיתתי

קוד
79454004
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

כל תלמידי שנה ד' חייבים בפרויקט סיום מונחה בתחום התמחותם. במהלך הייעוץ עם המנחה יבחר הסטודנט נושא לפרויקט הסיום, ייקבעו לוח זמנים להפקת הפרויקט ומועדי פגישות ביקורת עם צוות מורים שיבחרו לצורך זה. בנוסף לכך על הסטודנט לבחור 2 מנחים נוספים מרשימה שתפורסם בתחילת השנה. הפרויקט יוצג על ידי הסטודנט בתאריך שנקבע להגשה הסופית.