קורס בחירה 7-9 ארץ, עיר, אדם העיר הישראלית בהקשריה

קוד
7535
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 9:00 - 10:30

השיעור פתוח לתלמידי שנה ג', לתלמידי שנה ד' שעברו את הקורס "ארץ, עיר אדם – העיר הישראלית בהקשריה" ולתלמידי שנה ה'. בשיעור זה נדון בשאלות אקטואליות הנוגעות לערים הישראליות, דרך עיסוק מעמיק בכמה מקרי מבחן. נסתכל על הערים מצדדיהן הפיזיים, הסביבתיים, הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. נשאל על מיקוד והתפרשות, מקומיות ועולמיות, תנועה, חופש, אסונות, גוף, ועתידן של הערים. נתייחס בתוך כך אל ההקשר העולמי הכללי. כל שיעור ילווה בקריאת טקסט הגותי שעניינו העיר הישראלית או העיר בכלל.  במהלך הסמסטר ייעשו עבודות חקר מתפתחות בקבוצות, שיצטרפו בסופו של דבר לעבודה מסכמת.