אמנות, עיצוב והבניית זהות לאומית

קוד
2000017
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 16:00 - 19:30

הסמינר מוקדש לבחינת הזיקה שבין אמנות, עיצוב וזהות, תוך שימת דגש על דפוסי ההזדהות הלאומיים שנרקמו בין התרבות החזותית המקומית ובין נמעניה. בתוך כך נעמוד על תפיסות שונות שהנחו את הגדרת המושג זהות (לאומית): מודלים פרימורדיאליים-מהותניים; מודלים שהעלו על נס את כושר הדימיוּן וההמצאה האנושיים; והבניות "חד-פעמיות", זמניות ודינאמיות המתגבשות (ומתפרקות) סביב מכנה משותף נזיל. תפיסות אלה ישמשו כרקע לבחינת המופעים שלבשו שדה האמנות והעיצוב הישראלים מאז תקופת הישוב ועד ימינו, ומאפייניהם האסתטיים, החברתיים והפוליטיים. בין היתר, נדון באופנים בהם ביקשה התרבות החזותית המקומית ליצור זהות לאומית מגובשת ולכידה, ובמעבר מעיסוק בקולקטיב ה"גדול", במטא-נרטיבים, בהגדרות ובגבולות, לעיסוק בפן ה"לא יציב" של השייכות וההזדהות הלאומיים.