Moving Object חומר - גוף - תנועה

קוד
5001041
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

במקצוע הקרמיקה אין מנוס מלגעת פיזית בחומר. נוצר קשר מיוחד בין הגוף שלנו כיוצרים לבין החומר אותו אנו מעצבים, בין אם אנו מודעים לכך או לא. לקשר הזה פנים רבות וישנן אינספור אפשרויות של מגע, התייחסות ונראות.

בקורס נעבור תהליך של מחקר בחומר, בגוף, בתנועה ובמייצג. נבחן את הקשר של אובייקט קרמי לגוף – הקשר הפיזי והרוחני וננסה להגדיר את היחסים בין אובייקט-גוף-תנועה.

נעבור התנסות בסדנת תנועה ומחול עם להקת המחול "ענבל", ומתוכה ננסה ליצור שפת חומר-תנועה-גוף משלנו.

נעלה שאלות כמו באיזה אופן האובייקט יכול להתחבר לגוף, איך האובייקט משפיע על התנועה ולהפך – האם האובייקט "מתחשב" או "מפריע" לתנועה, מה קורה לגוף ומה קורה לאובייקט כשהם מתחברים ואיזה דיאלוג יכול להתפתח מהקשר הזה.

ניגע במושגים כמו משקל, נפח, קושי, רכות, שבירות, גמישות, פירוק, הרכבה, סאונד ועוד.

העבודה תעשה בזוגות או בקבוצות קטנות תוך שיתוף פעולה בינינו – אנשי החומר, לבין הרקדנים.