תיב"ם solidworks שנה א'

קוד
623045
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)