פיתוח מוצר באמצעות רישום 3

קוד
67407555
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)