הנחיה תיאוריה ופרקטיקה לפרויקט המרכזי - לשנה ב'

קוד
230009
שעות אקדמיות
0
נ"ז
10
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 14:00

במהלך שני הסמסטרים בשנת הלימודים השנייה י/תפתח הסטודנט/ית את הפרויקט המרכזי וי/תביאו לידי גמר. פיתוח הפרויקט ייעשה בשלב זה במסגרת ההנחיה. כמו כן תקבענה 2-3 פגישות קבוצתיות בכל סמסטר לפיתוח הפרויקט ולפרזנטציות ביניים.