היפר-סטודיו - מבוא אינטגרטיבי לתקשורת חזותית

קוד
230001
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 12:00

צירוף המילים "תקשורת חזותית" משמש להגדרת שדה דיסציפלינרי המאגד מגוון גדול של פרקטיקות, שהמטרה המשותפת לכולן הוא כינון מהלך תקשורתי באמצעים חזותיים. אך מעבר לנוחות שבהכללה, שזורות במושג משמעויות קוגניטיביות, תרבותיות, פוליטיות, טכנולוגיות ופילוסופיות המאפשרות לבחון את העיסוק המעשי בתקשורת חזותית מבעד למארג מורכב של גישות תיאורטיות ועולמות של ידע. מטרתו של ההיפר-סטודיו הראשון בתואר השני היא לברר את אופי המארג הזה ולגעת במרכיביו כמבוא למסגרות ההיפר-סטודיו אשר יבואו אחריו, ולא פחות מכך – להתמקד בפעולת האריגה עצמה ככלי חשיבה ויצירה. במסגרת ההיפר-סטודיו הזה נשלב אפוא עיון תיאורטי ותרגול מעשי, ובאמצעותם נשרטט יחד את טווח פרישׂתה של התקשורת החזותית, נתוודע למגוון מופעיה ונעמוד על התנאים המטריאליים והאידיאולוגיים שבתוכה היא נוצרת, על השפעותיה התרבותיות ועל כוחה הפוליטי. נעיין גם במרכיביה הבסיסיים: נשאל מהו אופייה של תקשורת בין בני אדם ונברר מהו מעמדו הנוכחי של התחום החזותי. אגב כך נבחן את היחס בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, או בין החקירה העיונית לבין היצירה המעשית, ונראה איך הן יכולות לקדם זו את זו – שיתוף פעולה שעומד בבסיס תוכנית הלימודים כולה.