לקראת פילוסופיה של עיצוב

קוד
1700736
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

מהו עיצוב? האם ייתכן מענה פשוט ומוחלט לשאלה זו? ועוד קודם לכן, האין השאלה 'מהו עיצוב?' כבר מכתיבה ומזמינה מראש – או שמא נאמר: מעצבת מראש – את צורתו של המענה עליה כשם שחפץ מעוצב מכתיב מראש בחשאי אופני פעולה מסוימים, נורמות התנהגות ומעורר מנגנוני זהות, הזדהות וחיברות? ומה בדבר הקשר שבין עיצוב, ביקורת, אמת, יופי ומוסר?

במסגרת הקורס נבקש להתמסר לפחות לחלק משאלות אלה ואולי גם לשאלות נוספות על תפקידו ותפקודו של העיצוב דרך קריאה צמודה הן בטקסטים מתוך הקורפוס הטקסטואלי המוקדש לשאלות על עיצוב והן בטקסטים אחרים מתוך המסורת הפילוסופית.