עיצוב ואמנות כפעולה אזרחית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

עיצוב ואמנות כפעולה אזרחית

קוד
24000113
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30

הקורס יעמוד על הקשר שבין תרבות חזותית למושגים של מחאה כגון "התנגדות", "אקטיביזם" "אידיאולוגיה של שינוי" ו"פוליטיות". קשר זה נע מהתיאוריה לאידיאולוגיה החברתית, לאקט הפוליטי ומשם לעשייה העיצובית והאמנותית, ומשמש נקודת מוצא מתאימה לדיון בתפקידם החברתי של מעצבים ואמנים בימינו.

הקורס יעסוק במקרי מבחן שרבים מהם הושפעו עמוקות מאידיאולוגיות פוליטיות שונות במאה ה-20 וה-21, מקרי מבחן אשר מעמידים את העיצוב והאמנות במרכזו של כל שינוי חברתי רדיקלי.

במהלך הקורס יידונו שאלות מרכזיות כגון מהם הנושאים הנתפשים כ"פוליטיים" בתרבות החזותית וכאלה הנתפשים כראויים למחות נגדם. בהמשך, הקורס יפנה מבט לנושאים המרכזיים הנתפסים כאמנות חברתית, ביניהם: קונפליקטים לאומיים, מלחמות, אפליה, חוקים גזעניים, שוויון זכויות, מגדר, עוני, גלובליזציה, קולוניאליזם, פוסטקולוניאליזם ועוד. הקורס יעסוק בשאלה כיצד מיוצגים מושגים אלה? מהם אופני הייצוג המבטאים מחאה והתנגדות באמנות עכשווית ובעיצוב? האם ישנו הבדל בין אירועי  מחאה בפועל במרחב הציבורי לבין ייצוג של מחאה במסגרת התרבות החזותית? האם נוצרה איקונוגרפיה מחאתית פוליטית מובחנת? ומהם השינויים המרכזיים שחלו בהגדרת ה"מחאה" ואופני ההבעה של התנגדות במהלך המאה ה-20 והמאה ה-21 וכיצד הם משפיעים על המציאות כפי שאנו חיים אותה כיום.