תולדות ההיסטוריה

קוד
24000092
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 12:00 - 13:30

מהי היסטוריה? למה היא משמשת? מהו זיכרון קולקטיבי? מה המשמעות של מושג ההיסטוריציזם ומדוע הוא עורר כל כך הרבה פולמוס סביבו? כיצד כתבו היסטוריה בעבר ובהווה? אלה רק כמה מן הסוגיות שיידונו בקורס הבוחן את חשיבות מקצוע ההיסטוריון במאה ה-19 וה-20 וקשריו לדיסציפלינות אחרות כגון הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הכלכלה ובעיקר הפוליטיקה - עד לדעיכת מעמד ההיסטוריה בעידן הפוסטמודרני עם התפרקות מדינת הלאום. נעסוק בשיטות עבודתם של ההיסטוריונים, לרבות ההיסטוריונים בני-זמננו, במקורת הכתובים ובמקורות שבעל פה. דגש מיוחד יושם על דמותם של העבר ושל המסורת היהודית והחילון במציאות היהודית המודרנית.