תרבות המערב א

קוד
202045
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 8:30 - 10:00