תרבות המערב ב

קוד
202045
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 8:30 - 10:00