נקודת מפגש שנתי

קוד
007000
שעות אקדמיות
1
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 12:00 - 13:00