עיצוב מערכתי

קוד
273012
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00