אנגלית בסיסי שלוחה

קוד
1000085
שעות אקדמיות
60
נ"ז
0
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 8:30 - 10:00